Skogscertifiering vittnar om ansvarsfull användning och skötsel av skog

Skogsindustriprodukternas återförsäljare och slutanvändare är intresserade av det använda virkets ursprung, hållbar användning av skog samt beaktande av naturens mångfald vid skogsvården. Genom skogscertifieringen kan man visa, att skogarna sköts ansvarsfullt och hållbart.

Skogscertifieringen beaktar människornas nuvarande och kommande behov, tryggar bevarande av ekologiska värden och garanterar den ekonomiska betydelsen för skogarnas användning. En oberoende part säkrar genom kontroller att dessa principer verkställs. Syftet är att den som använder produkter som har tillverkats av trä kan försäkra sig om att träet på laglig väg härstammar från skog som har vårdats enligt principerna för god skogsvård.

Genom certifiering tryggar du skogens välmående och förbättrar avsättningen för ditt virke

Certifieringen stöder skogsvård och skogsnaturens välmående. Du tryggar hållbar virkesproduktion, skydd av värdefulla naturobjekt och vatten som ligger nära din skog. Vid certifieringen förbinder du dig vid att följa de krav på god skogsvård som ställs i certiferingsstandarden. En del av dem uppfylls redan genom att följa lagen, men det finns också tilläggskrav som anknyter till skogscertifieringen.

Skogscertifieringen bär budskapet om träets ansvarsfulla ursprung från skogen till konsumenten, vars köpbeslut kan påverkas av certifikatet. Produkter som har tillverkats av certifierat trä har en bättre och jämnare efterfrågan än produkter av ocertifierat trä eller så kan certifieringen vara en förutsättning för försäljning. I praktiken tryggar alltså certifieringen avsättningen för det virke som du producerar. Samtidigt främjar det marknadsföringen av produkter som har tillverkats av finländskt trä.

Två dominerande skogscertifieringssystem

I Finland tillämpas två certifieringssystem: PEFC™ ja FSC® (FSC-C111942). Båda systemen främjar ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. För att upprätthålla skogscertifieringens kvalitet är det nyttigt att det finns flera än ett certifieringssystem. PEFC lämpar sig väl för småskogsägare och är av den anledningen det klart mera tillämpade certifieringssystemet, men FSC ökar också i popularitet.

PEFC- och FSC -systemen har samma mål, men det finns också skillnader mellan systemen. Båda systemens krav på såväl skogsvård som ursprungskedjan grundar sig på omfattande samarbete med intressentgrupper. Som ett exempel på skillnader, kan man nämna att inom PEFC grundar sig områden som lämnas utanför skogsbruket på skogens ekologiska värden, medan FSC-certifieringen i typiska fall kräver att minst 5 % skyddas. Du kan bekanta dig närmare med certifieringsstandarderna på certifieringsorganens webbplatser.

Anslut dig kostnadsfritt till skogscertifieringen via oss

Inom certifieringen förbinder vi oss tillsammans vid att verksamheten i din skog sker i förenlighet med kraven för ansvarsfullt skogsbruk. Alla skogsägare kan kostnadsfritt ansluta sin skog till PEFC™-certifieringen, oberoende av var skogen är belägen via Metsä Group. Förutsättningen är att du förbinder dig vid att fylla skogscertifieringskraven i din skog. Våra avtalskunder kan gratis delta i FSC- certifieringen via oss. Vi erbjuder också FSC-naturobjektstjänst till avtalskunder. Läs mera genom att klicka här.

Anslutningen till båda certifieringssystemen börjar genom att kontakta din egen skogsexpert,vars kontaktuppgifter du hittar här. Du kan också fråga om tilläggsinformation om certifiering av din skogsexpert.

Metsäliitto Osuuskuntas FSC-gruppcertifikatets licensnummer är: FSC-C111942

 
 

metsäsertifiointi varmistaa puulle ostajan

Ulkomailla suomalaista metsänhoitoa ei välttämättä tunneta, mutta sertifiointiin luotetaan.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa
 
 

metsäsertifiointi kertoo kestävästä metsätaloudesta

Metsäsertifiointi kertoo, että talousmetsää hoidetaan ja käytetään kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa