​​​​

Medlem

Egen skogsexpert och konstandsfritt lägenhetsbesök

Som ägarmedlem får du en egen skogsexpert i den kommun där skogen är belägen och du kan begära skogsexperten att utföra ett lägenhetsbesök som är kostnadsfritt för ägarmedlemmar. Ett besök i skogen tillsammans med vår skogsexpert är det bästa sättet att initiera en virkesaffär eller skogsvårdsarbeten. För nya skogsägare är ett lägenhetsbesök också ett ypperligt sätt att bekanta sig med den egna skogen och ställa frågor till ett skogsproffs.

Efter lägenhetsbesöket gör skogsexperten ett förslag över åtgärder som borde vidtas i skogen samt en uppskattning av inkomster och utgifter som åtgärderna för med sig. Utgående från dessa uppgifter är det lätt att fatta beslut om din skog.

Bonus för virkeshandel och skogsvård

Puukaupan ja metsähoidon bonukset

Som ägarmedlem börjar du få bonus utöver virkespriset, då vi under fyra föregående år har mottagit sammanlagt minst 500 kubikmeter virke. Bonusen växer med ökande virkesförsäljningsaktivitet.

Bonus för skogsvårdstjänster räknas i procent av fakturans slutsumma. Du kan använda bonus till exempel för att betala skogsvårdstjänster. Tabellen nedan visar noggrannare hur bonus införtjänas på olika medlemskapsnivåer.

Mottaget virke under fyra föregående år (m³)Under 500500–15001501–500Över 2500Skogsvårds-tjänster
KUND MED AVTAL OM SKÖTSEL AV SKOGSEGENDOMEN
Bonus som införtjänas vid ny virkesaffär (€/m³)
0,40 €0,60 €1,00 €1,40 €4 %
KUND MED AVTAL OM MEDLEMSFÖRMÅNER
Bonus som införtjänas vid ny virkesaffär (€/m³)
0,30 €0,50 €0,80 €1,00 €2 %
ÄGARMEDLEM, INGET AVTAL
Bonus som införtjänas vid ny virkesaffär (€/m³)
ingen bonus0,30 €0,40 €0,60 €1 %

Förmåner som är guld värda

Från tabellen nedan kan du läsa ut, hur stor nytta våra medlemmar i genomsnitt har av sitt medlemskap per år. Tabellens siffror grundar sig på de virkesförsäljningsvolymer och belopp som medlemmar, medlemsförmånsavtalskunder och skogsvårdsavtalskunder i typiska fall har placerat i andelskapital och Kapitalbonus. Siffrorna är riktgivande och de är medlemsuppgifter från 2020.

MEDLEMKUND MED AVTAL OM MEDLEMSFÖRMÅNERKUND MED AVTAL OM SKÖTSEL AV SKOGSEGENDOMEN
Skogsareal40 ha100 ha200 ha
Virkesförsäljning per år144 m³285 m³707 m³
Andelskapital (grund-, A- och B-tilläggsandelar)9 000 €24 000 €42 000 €
ÅRLIG AVKASTNING
Bonus för virkeshandel och skogsvård49 €291 €1 270 €
Ränta på andelskapital *489 €1 377 €2 436 €
Kapitalbonus-200€500 €
ÅRLIGA FÖRMÅNER
JES-prisgaranti-124 €308 €
Kontinuerligt uppdaterad skogsbruksplan--300 €
Uppdaterade uppgifter om skogstillgångar--200 €
Kostnadsfri årsplan--500 €
Avtal om skötsel av skogsegendomen, ingen års-/medlemsavgift--200 €
ALLA FÖRMÅNER SAMMANLAGT538 €1 992 €5 714€
Förmåner, euro per såld kubikmeter virke3,7 €/m³7,0 €/m³8,1 €/m³
Förmåner, euro per hektar skog13,5 €/ha19,9 €/ha28,6 €/ha

Individuell skogsbruksplan

Values guide Metsä Group's operations

I skogsbruksplanen fördelas lägenhetens skogar i ändamålsenliga beståndsfigurer på basen av beståndets utvecklingsnivå, ståndort och kommande skogsvårds- och avverkningsbehov. Vi utnyttjar färska flygbilder vid bildandet av figurer. Beståndets volym uppskattas i fält för alla figurers del och de skogsvårds- och avverkningsarbeten som är aktuella på respektive figur antecknas jämte inkomst- och utgiftsbudget i planen.

Om man följer åtgärdsförslagen i en skogsbruksplan av hög kvalitet, kan alla arbeten utföras vid rätt tid och på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Genom planmässig skogsvård kan man till och med fördubbla skogsbrukets lönsamhet. Som ägarmedlem kan du betala skogsbruksplanen med bonus som införtjänats från virkeshandel och skogsvårdsarbeten.

Som ägarmedlem i Metsä Group får du din skogsbruksplan i vår elektroniska tjänst Metsäverkko, men man får nog planen i traditionell pappersform också. I Metsäverkko hålls planen alltid uppdaterad.

Skogs- och naturvårdstjänster

Metsän- ja luonnonhoitopalvelut

Du behöver inte vara skogsproffs för att sköta väl om din skog, eftersom vi är det. Via din egen skogsexpert får du planeringen av skogs- och naturvård samt material av hög kvalitet och yrkesfolk till din skog, oberoende av om det är fråga om välvårdad eller oskött skog, stor eller liten lägenhet och oberoende av var i Finland den är belägen. Om du är ägarmedlem, kan du betala material och arbeten som du beställer med den bonus som du införtjänar från virkesaffärer.

Medlemskap i Metsäliitto Osuuskunta innebär valfrihet för dig: du kan själv bestämma, om du utför skogsarbetena själv eller om du låter oss utföra alla arbeten eller en del av arbetena. Som ägarmedlem kan du till och med utlokalisera hela skötseln av din skog till oss. Då säkrar vi att din skog sköts enligt dina målsättningar och att dina långsiktiga planer som skogsägare uppfylls. Hos oss kan du vara en sådan skogsägare som du vill vara – med egna önskemål och uppställda mål!

Möjlighet till andelsplaceringar

Osuussijoitusmahdollissus

Vinstutdelning förnyas

Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning förnyas från 1.1.2022. Från ingången av 2022 kan du placera virkesförsäljningsinkomster och andelsräntor i Metsä1-tilläggsandelar. På det sättet kan dina träd avkasta ännu flera år efter avverkning. Dessutom kan du få meravkastning under fyra följande år för varje kubikmeter som du har sålt, även om du inte skulle placera en cent.

A- och B-tilläggsandelar hålls fortfarande i kraft, men från 2022 kan man inte längre placera i dem. A-tilläggsandelarna ersätts av Metsä1-tilläggsandelar. Kapitalbonus börjar också gälla för Metsä1-tilläggsandelar. Den Kapitalbonus som har införtjänats under åren 2020 och 2021 kan användas för att teckna A-tilläggsandelar enligt dess normala bruksperiod, om man så önskar, om medlemmen ännu har A-tilläggsandelar och de har rätt till kapitalbonus. Bruksperioden för Kapitalbonus som har införtjänats 2020 upphör vid utgången av 2022.  Bruksperioden för Kapitalbonus som har införtjänats 2021 upphör vid utgången av 2023. Mera information finns här.

Placera i A-tilläggsandelar

I A-tilläggsandelar kan du placera sådana medel som du har fått från virkesaffärer med oss samt ränta på andelskapital. Man kan placera i A-tilläggsandelar till utgången av 2021. Din placering kan högst vara lika stor som virkesaffärens värde efter verkställd förskottsinnehållning. Du kan meddela att du vill teckna A-tilläggsandelar i samband med att virkesaffären ställs upp eller senast då mätbeskedet är färdigt. Du kan överföra andelsräntorna till A-tilläggsandelar genom att meddela det till din kontaktperson i god tid före ränteutbetalning.

Om du vill frigöra placerade medel från A-tilläggsandelarna, sker det genom en skriftlig anmälan om uppsägning av tilläggsandelar eller anmälan i Metsäverkko. Vi betalar ut pengarna i månadsskiftet juni-juli året efter ditt meddelande. Om medlemskapet i andelslaget fortsätter, löper räntan på de uppsagda tilläggsandelarna tills de betalas tillbaka.

Teckna A-tilläggsandelar med 15 % rabatt

Då du placerar i A-tilläggsandelar, får du samtidigt rätt att under två följande kalenderår (sk. bruksperiod) använda virkesförsäljningsinkomster för att teckna A-tilläggsandelar till rabatterat pris. Du betalar endast 85 % av teckningspriset och Metsäliitto Osuuskunta betalar återstående 15 %.
Den bästa avkastningen uppnår du med en långsiktig placering på minst fem år. Det lönar sig att behålla de rabatterade A-tilläggsandelarna under två hela kalenderår efter bruksperioden. Om du säger upp A-tilläggsandelarna tidigare, går du miste om den andel som Metsäliitto Osuuskunta har betalat (15 % av teckningspriset).

Placera i B-tilläggsandelar utan begränsningar

B-tilläggsandelarna är inte knutna till virkesaffärer, så du kan göra placeringar utan maximi-eller minimibelopp. Man kan placera i B-tilläggsandelar till utgången av 2021.  Du får tillbaka de pengar du har placerat i B-tilläggsandelar genom att säga upp dem skriftligt eller i Metsäverkko. Vi återbetalar pengarna till ditt konto ett och ett halvt år efter årsskiftet som följer efter din anmälan. Om medlemskapet i andelslaget fortsätter, löper räntan på de uppsagda tilläggsandelarna tills de betalas tillbaka.

Kostnadsfri skogscertifiering

Metsäsertifiointi veloituksetta

Skogscertifieringen tryggar hållbart utnyttjande av finländsk skog och global efterfrågan på produkter som är tillverkade av inhemsk råvara. I praktiken stöder certifieringen alltså ditt eget skogsbruk och avsättning för ditt virke. Samtidigt främjar certifieringen marknadsföringen av produkter som är tillverkade av finländskt trä.

Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar kan kostnadsfritt meddela sitt deltagande i PEFC™ -certifikatet via Metsä Group. En förutsättning är, att du förbinder dig vid att följa certifieringskriterierna i din skog.

De skogsägare som inte deltar i skogscertifieringen på annat sätt och vars skogsbruksplan / skogsdata finns i vår webbtjänst Metsäverkko kan ansluta sig till Metsä Groups PEFC-grupp.

Våra skogsexperter kan också informera dig om FSC®-certifiering.

Virkeshandel och drivning

Values guide Metsä Group's operations

Vår gedigna erfarenhet inom virkeshandel och drivning innebär bekymmersfrihet för dig: vi kan beakta dina mål och särdragen i din skog. Vi tar hand om virkeshandelns olika skeden från planering av stämplingspost till transport av virket samt olika myndighetstillstånd. Vi håller dig uppdaterad om vad som är i görningen.

Enkel virkeshandel i Metsäverkko

I juni 2015 gjorde vi Finlands första elektroniska virkesaffär. Om du är ägarmedlem, kan du göra virkesaffärer från början till slutet via Metsäverkko, då det bäst passar för dig, oberoende av plats och tid. Det gör nog ändå fortfarande bra att göra affärer öga mot öga med våra skogsexperter.

Virkesdrining och därefter

Virkesdrivning innebär att man fäller, kvistar, apterar och mäter samt transporterar bort virke från skogen. Virkesdrivningen sker i regel inom två år efter att virkesaffären är gjord och transporten till fabriken senast inom tre år efter drivningen.

Drivning och transporter tas i huvudsak om hand av våra lokala företagare. Drivningen utförs med beaktande av TAPIO:s råd för god skogsvård, certifieringskriterier samt skogs- och naturvårdslagarna. Maskinerna väljs så att de lämpar sig för drivningsobjektet, så att det ska uppstå så lite spår som möjligt i skogen och på skogsbilvägarna.

Affärens slutliga värde klarnar då virket mäts upp. I regel mäts virket maskinellt, oftast med avverkningsmaskinens mätanordning eller vid fabrikens mätstation (sk. fabriksmätning) eller med kranvåg. Vi kontrollerar mätnoggrannheten i flera skeden och med olika metoder. Om du vill, kan du komma och följa med mätningen.

 

Utmärkt årlig ränta

Erinomainen vuosittainen korko

För 2020 betalade vi ränta

  • För grundandelar 6,0 %
  • För A-tilläggsandelar 5,0 %
  • För B-tilläggsandelar 1,0 %

Tidigare vinstutdelning är ingen garanti för kommande avkastning på skogsägarens placeringar. Andelslagets fullmäktige besluter årligen om räntans storlek.

Ingen medlems- eller årsavgift

Values guide Metsä Group's operations

Andelslaget har ingen årsavgift. Du gör en andelsplacering då du ansluter dig till Metsäliitto Osuuskunta. Andelsplaceringens storlek beror på din skogsareal och vilken kommun skogen är belägen i. Vi betalar andelsränta på dessa grundandelar. Andelsräntan är vinstutdelning till våra ägarmedlemmar och ett bekymmersfritt sätt att öka din förmögenhet. För 2020 betalade vi 6,0 procent ränta på grundandelarna.*

* Tidigare vinstutdelning är ingen garanti för kommande avkastning på skogsägarens placeringar. Andelslagets fullmäktige besluter årligen om räntans storlek.

Metsäverkko och Metsäverkko-mobil kostnadsfritt

Metsäverkko ja Metsäverkko-mobiili veloituksetta

I Metsäverkko kan du betrakta och uppdatera din skogsbruksplan, lämna en anbudsbegäran till din skogsexpert eller lämna en beställning på skogsvårdsarbeten eller göra virkesaffärer på elektronisk väg. Du kan också förvalta andelsplaceringar och ta hand om skogsbrukets skattebokföring samt följa med hur marknaden utvecklas och hur värdet och tillväxten lever i din skog. Alla dokument i anslutning till din skog finns i säkert förvar – och allt på ett ställe. Som ägarmedlem har du kostnadsfri tillgång till Metsäverkko på adressen www.metsaverkko.fi/sv. Du kan logga in i tjänsten med dina nätbankskoder.

Ladda också ner Metsäverkkos mobiltillämpning till din smarttelefon. Med tillämpningens hjälp kan du till exempel orientera dig till en viss figur för att se på brådskande arbeten, titta på figuruppgifter och åtgärdsförslag, lägga till egna anteckningar eller kvittera att åtgärder är utförda. Metsäverkko-mobil är också kostnadsfri för våra ägarmedlemmar.

Helhetsservice för generationsväxling

Values guide Metsä Group's operations

Metsä Groups yrkeskunniga generationsväxlingsexperter betjänar våra ägarmedlemmar runt om i landet och de finns som stöd både för dem som avstår och för dem som tar över. Vi erbjuder våra ägarmedlemmar sakkunnig service i alla skeden av generationsväxlingen.

Experterna går tillsammans med kunden igenom behov och förväntningar, och gör därefter upp beräkningar på olika alternativ. Utgående från dessa ger han ett förslag på den bästa generationsväxlingslösningen. Vår generationsväxlingsexpert ställer upp erfordrade dokument, så som gåvo- eller köpebrev.

Från oss får du också en aktuell skogsbruksplan och fastighetsvärdering, som det är bra att ha som grund för planeringen av generationsväxlingen. Dessutom hjälper vi med att överföra Metsäliitto Osuuskuntas medlemsplaceringar och medlemsförmåner till den nya skogsägaren.

Egen medlemstidning

Oma jäsenlehti

Tidningen Metsä Groupin Viesti är en medlemsförmån som kostnadsfritt postas till dig med fyra nummer per år. Magasinets artiklar presenterar tjänster till medlemmarna och andra saker med anknytning till medlemskapet, nyheter inom skogsbranschen samt aktuella ärenden inom Metsä Groups affärsverksamhetsområden. Som ägarmedlem kan du läsa tidningen också i Metsäverkko.

Tidningen har utkommit sedan 1949 och är medlem i Aikakauslehtien Liitto. Tidningens upplaga är 110 000 stycken.

se även

Metsäverkko

Evenemang

Values guide Metsä Group's operations

Vi ordnar olika tillfällen för våra kunder och vi meddelar om dem på vår webbplats och vår Facebook-sida. Kom och träffa våra skogsexperter och diskutera aktuella skogsärenden och våra medlemstjänster!