Metsäverkko mobiilisovelluksen käyttöehdot

Användarvillkor för mobiltillämpningen Metsäverkko-mobil

1. Användarvillkorens tillämpningsområde

Metsäverkko-mobil är en mobiltillämpning som Metsäliitto Osuuskunta (FO-nummer 0116300-4, nedan ”Tjänsteleverantör”) tillhandahåller, med vars hjälp skogsägarna kan betrakta skogsbruksplaner och uppgifter om skogstillgångar i fält (nedan ”Tjänsten”). Användandet av Tjänsten förutsätter att användaren (nedan ”Medlem”) är ägarmedlem i Metsäliitto Osuuskunta och förbinder sig vid att följa dessa användarvillkor. Användandet av Tjänsten förutsätter registrering och erläggande av den avgift som uppbärs i samband med registreringen. Utöver vad som nämns i dessa användarvillkor, förbinder sig Medlem vid att följa anvisningar i anknytning till användning av Tjänsten som Tjänsteleverantören eller dess avtalsparer ger särskilt eller vilka framgår av användning av Tjänsten. De aktuella användarvillkoren kan läsas i Tjänsten.

2. Användning av Tjänsten

Med hjälp av Metsäverkko-mobil kan Medlem bland annat: betrakta skogsbruksplaner och uppgifter om skogstillgångar i fält, kvittera att åtgärder enligt skogsbruksplanen är utförda, sända meddelanden till sin egen skogsexpert, lägga till fotografier och anteckningar samt spara den rutt som Medlemmen har följt i terrängen med hjälp av gps. Figurernas beståndsuppgifter kan också uppdateras med funktionen Trestima. OBS! Trestima fungerar endast med operativsystemet Android. Man registrerar sig som användare med sina bankkoder (TUPAS). Tillämpningen fungerar i fält också utan nätuppkoppling efter att den är installerad och skogsbruksplanerna har laddats upp.

Medlem får inte använda Tjänsten i någon annan medlems eller några andra medlemars ställe eller fördel.

Utgångspunkten är att Tjänsten kan användas tjugofyra (24) timmar per dygn. Tjänsteleverantören har dock rätt att tillfälligt ta Tjänsten eller delar av den ur bruk på grund av service, installationer, förändringar, säkerställande av allmän ordning och säkerhet, överbelastning av systemet eller annan motsvarande orsak. Tjänsteleverantören har rätt att lägga till, ändra och ta bort delar av Tjänsten samt att helt eller delvis sluta att upprätthålla Tjänsten.

Medlem mottar och använder Tjänsten på eget ansvar och ansvarar för införskaffande, funktion och sakenligt skydd av nödvändig apparatur, uppkoppling och programvara.

Alla rättigheter till Tjänsten, inklusive upphovsrätterna ägs av Tjänsteleverantören eller dess avtalsparter. Medlem får inte använda Tjänsten i strid med Tjänsteleverantörens eller tredje parts upphovs- eller andra rättigheter.

Tjänsteleverantören förbehåller sig ensidig rätt att frysa eller vägra Medlems tillgång till Tjänsten eller en del av den, om Medlem på något sätt bryter mot dessa användarvillkor.

3. Uppgifter om Medlemmen

3.1. Registrering till Tjänsten

Medlem får rätt att använda Tjänsten i enlighet med dessa användarvillkor och andra regler och anvisningar som gäller Tjänsten. Medlem bör i samband med registrering uppge erfordrade uppgifter för att Medlemmen skall kunna identifieras individuellt. Användningen av tjänsten kan förutsätta skapande av ett medlemsspecifikt användarnamn som skyddas med lösenord.

3.2. Uppgifter som Medlemmen uppger

Medlem bör överlåta de uppgifter till Tjänsteleverantören som Tjänsteleverantören ber om, vilka behövs för leverans av Tjänsten. Medlemmen försäkrar att de angivna uppgifterna är riktiga och aktuella. Medlemmen ansvarar för fel och förseningar som beror på att de uppgifter som Medlemmen har uppgett är felaktiga, bristfälliga eller föråldrade.

Medlemmen är medveten om och tillåter att information om Medlemmens position insamlas som en del av förverkligandet av Tjänsten (bl.a. funktionen som sparar färdrutten).

3.3. Användningen av uppgifter om Medlemmen

Tjänsteleverantören hanterar de personuppgifter som insamlats om Medlemmen i enlighet med Metsä Groups dataskyddsprinciper samt personuppgiftslagstiftningen. Utöver vad som ovan beskrivits delar Tjänsteleverantören Medlemmens individuella personuppgifter endast internt inom Metsäliitto Osuuskunta och enbart för produktion och marknadsföring av tjänster till Medlemmen såvida Medlemmen inte har förbjudit direktmarknadsföring.

3.4. Kakor (cookies)

Medlemmen kan hindra användningen av sk. cookies genom att ändra inställningarna för sin webbläsare. Hindrandet av användningen av cookies kan inverka på Tjänstens funktioner.

4. Prissättning och fakturering

Användningen av tjänsten är kostnadsfri för Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar, med undantag för fotografier som tas med den separata funktionen Trestima. Med funktionen Trestima kan man uppdatera beståndsuppgifterna genom att fotografera beståndet (endast i Android-versionen). Användningen av Trestima är prissatt per fotografi: 1 €/st (moms 0 %). Medlem godkänner, att bruksavgifterna för användningen av Trestima i första hand debiteras från eventuell virkeshandelsbonus som medlemmen har införtjänat.

5. Reklamationer

 

Tjänsten levereras ”sådan den är”. Tjänsteleverantören ger inga direkta eller indirekta garantier på Tjänstens funktion eller egenskaper och garanterar inte att Tjänsten fungerar utan avbrott och/eller felfritt.

Tjänsteleverantören svarar inte för någon direkt eller indirekt skada. Krav på skadestånd bör framställas inom två år efter att Medlemmen märkte eller borde ha märkt skadan.

Reklamationer angående Tjänsten kan riktas till Tjänsteleverantören på adressen:
Metsä Forest
Medlemstjänster
PB 10, 02020 METSÄ
Norrskensparken 2, 02100 ESBO

6. Giltighetstid

Dessa villkor träder i kraft då Medlemmen elektroniskt har godkänt dem. Avtalet är i kraft tillsvidare.

Tjänsteleverantören kan säga upp avtalet och avsluta Tjänsten i slutet av varje kalenderår. Tjänsteleverantören kan dock avsluta avtalet med omedelbar verkan om Medlem väsentligen bryter mot dessa villkor.

Medlem kan när som helst säga upp Tjänsten genom att meddela om det till Metsäliitto Osuuskuntas medlemstjänster, tfn 010 7770, e-post: jasenpalvelut@metsagroup.com. Uppsägningen påverkar inte eventuella avgifter eller andra ersättningar som Medlemmen har förbundit sig vid gentemot Metsäliitto Osuuskunta innan Tjänsten har sagts upp.

Uppsägningen inverkar inte på de villkor som är avsedda att vara i kraft oberoende av uppsägningen.

7. Ändringar

Tjänsteleverantören har rätt att ändra Tjänstens innehåll, funktion och dessa användarvillkor för att utveckla Tjänsten eller av andra nödvändiga orsaker. Ändringarna träder i kraft då Tjänsteleverantören särskilt meddelar om det i Tjänsten.

Tjänsteleverantören har rätt att ändra på användarvillkoren på grund av lagstiftning, valutakurser, skatter och andra myndighetsbeslut samt andra oförutsägbara orsaker som inte beror på Tjänsteleverantören. Sådana ändringar träder i kraft omedelbart.

8. Oöverkomligt hinder

Parterna befrias från sina avtalsenliga skyldigheter för den tid och i den omfattning som fullföljandet av avtalsskyldigheterna omöjliggörs av oöverkomligt hinder. Grund för befrielse från att fullfölja avtalet kan bestå av sådan ovanlig och väsentlig händelse som har skett efter att avtalet har tecknats och förekommer oberoende av parterna och vars effekter skäligen inte kunde undvikas eller övervinnas.

9. Lagar som tillämpas och lösande av tvister

På Tjänsten och dessa användarvillkor tillämpas Finlands lag, exklusive lagvalsregler. Eventuella meningsskiljaktigheter om användningen av Tjänsten avgörs i sista hand vid Helsingfors tingsrätt.