Metsäverkko mobiili - käyttöohjeet

Bruksanvisning för Metsäverkko mobiltillämpning

1. Starta tillämpningen och logga in med nätbankskoder

Öppna Metsäverkko Mobil bland telefonens appar och logga in med dina nätbankskoder. Identifieringen med nätbankskoder utförs endast första gången och den gäller 365 dagar.

2. Skogslägenheter – ladda upp skogslägenheter, framsida, ta bort

Då du startar Metsäverkko Mobil första gången, så ber tillämpningen dig ladda upp uppgifterna om dina skogslägenheter till apparaten.

 

Öppna Metsäverkko Mobil bland telefonens appar och logga in med dina nätbankskoder. Identifieringen med nätbankskoder utförs endast första gången och den gäller 365 dagar.

 

I menyn för skogsfastigheter kan du betrakta dina skogsfastigheter och ladda upp uppgifterna om dina skogsfastigheter till apparaten för off-line-användning genom att trycka på + (plus) -symbolen vid skogsfastigheten. Det kan till och med ta mera än 30 minuter att ladda upp uppgifterna om stora skogsfastigheter, beroende på internetanslutning.

 

Uppgifterna om skogsfastigheter kan tas bort från apparaten genom att öppna redigeringsmenyn och trycka på – (minus) -symbolen vid skogsfastigheten.

 

3. Ta kontakt

Du kan använda funktionen för att be din skogsexpert kontakta dig.

 

4. Uppdatering av Metsäverkko och uppgifter i tillämpningen

Du kan uppdatera Metsäverkko och tillämpningens uppgifter manuellt genom att trycka på uppdateringstangenten på tillämpningens framsida. På framsidan ser du också när tillämpningens uppgifter senast är uppdaterade. Uppgifterna uppdateras automatiskt en gång per dygn.

 

5. På skogsfastigheten

I kartvyn kan du återvända till tillämpningens framsida genom att trycka på meny.

 

6. Karta och figur som visas på kartan

Du kan välja antingen grundkarta eller flygfoto som karta. Du kan välja vilken figur som visas bland alternativa teman.

  • Skogsbruksplan (genast) markerar de figurer på vilka det föreslås omedelbara åtgärder.
  • Skogsbruksplan (avverkningar 0-5 år) markerar de figurer, vilka har föreslagna avverkningar under kommande fem år.
  • Skogsbruksplan (skogsvårdsåtgärder 0-5 år) markerar de figurer, vilka har föreslagna skogsvårdsåtgärder inom följande 0-5 år.

Du kan återvända till kartvyn genom att trycka på kartan i skärmens övre del.

Du kommer till sökning av figur genom att trycka på förstoringsglaset.

 

Med hjälp av sökfunktionen kan du söka figurer och förflytta dig till kartan för att betrakta uppgifterna för den figur du önskar.

 

7. GPS

Genom att trycka på GPS tangenten aktiverar/deaktiverar du tillämpningens GPS-system. GPS aktiveras automatiskt till exempel i samband med bandning av rutt. Användningen av GPS-funktionen förutsätter att själva apparatens GPS är aktiverad.Då du har aktiverat GPS-funktionen, kan du centrera kartan kring den punkt där du befinner dig genom att trycka på symbolen med ett sikte.

 

8. Rutter

I Metsäverkko Mobil kan du banda din rutt i skogen för att senare se på den. Du inleder bandningen genom att trycka på ”Starta bandning”. Tillämpningen övergår automatiskt till kartvyn, där du i realtid kan följa med din rutt.

 

Bandningen avbryts genom att återgå till fönster Rutter och trycka på tangenten ”Stoppa bandning”. Därefter kan du namnge och spara rutten.

 

I fönstret Rutter kan du betrakta rutter som du har sparat och välja en sparad rutt att visas på kartan.

 

Du kan ta bort en sparad rutt genom att trycka på – (minus) symbolen via menyn inställningar.

 

9. Figurernas grunduppgifter

I vyn för figurens grunduppgifter kan du betrakta figuruppgifterna för figurerna på din fastighet. Du kan uppdatera figurens beståndsuppgifter med hjälp av funktionen Trestima (i operativsystemet Android). Se punkt 13 i bruksanvisningen 13.

 

10. Anteckningar

I anteckningsfönstret kan du betrakta anteckningar som du har gjort om figuren. Du kan lägga till en anteckning om figuren genom att trycka på plustangenten i övre högra hörnet.

 

Markera först på kartan var du befinner dig.

 

Du kan lägga till ett fotografi och/eller text till din anteckning. Du kan spara din anteckning genom att trycka på ”Spara”.

 

11. Åtgärder

I menyn Åtgärder kan du betrakta tidigare utförda och kommande åtgärder på figuren. Du kan betrakta figurens åtgärder också direkt från kartvyn genom att välja droppmenyn i kartans nedre del.

 

Du kan betrakta åtgärden noggrannare genom att trycka på piltangenten invid åtgärden i fråga. Med hjälp av funktionen Redigera kan du göra ändringar i åtgärderna.

 

Du kan göra ändringar i åtgärderna på figuren och du kan kvittera att åtgärder är utförda.

12. Anbudsbegäran

Du kan plocka figurens åtgärd till anbudsbegäran genom att klicka på ”Lägg till i anbudsbegäran” -tangenten.

 

Då åtgärden är tillsatt på anbudsbegäran kan du radera den genom att klicka på ”Ta bort från anbudsbegäran” -tangenten.

 

På anbudsbegäran -mellanbladet kan du se på de åtgärder du har valt till anbudsbegäran. Du kan radera enskilda åtgärder.

 

Spara skiss av anbudsbegäran i Skogen på nätet genom att klicka på ”Spara i Skogen på nätet” -tangenten. Slutför anbudsbegäran i Skogen på nätet (www.metsaverkko.fi/sv) och skicka den till din egen skogsexpert.

 

13. Trestima (fungerar endast i apparater med operativsystemet Android)

 

Trestima är en tjänst, med vars hjälp dina fotografier av skogen tolkas och omvandlas till beståndsuppgifter. Ta fem till tio fotografier på figuren, vilka representerar beståndet i genomsnitt. Fotografera vid så god belysning som möjligt, inte till exempel mot kvällssolen eller i skymningen. Ta fotografierna så, att trädets nedre del och marken också alltid syns. Trestima låter dig fotografera endast då apparaten är vågrät. Då telefonen är i rätt position, visas svarta balkar uppe till vänster på skärmen. Om telefonen inte är i rätt läge, visas ett kryss uppe till vänster. De fotografier som du tar sänds automatiskt till tjänsten Trestima där de analyseras. Tjänsten returnerar en rapport över beståndsuppgifterna till din telefon, varefter du kan besluta om du vill uppdatera beståndsuppgifterna på basen av rapporten eller om du vill ta flera fotografier. Kom ihåg: fotografera inte träd, utan skog. Tjänsten Trestima fordrar nätuppkoppling för att fungera. Om din telefon inte har nätuppkoppling vid fotograferingsögonblicket, så överförs fotografierna då telefonen följande gång har nätuppkoppling. Tjänsten kostar 1 € / fotografi (moms 0%)

Användningen av Trestima

Du kan aktivera Trestima antingen från beståndsuppgifterna eller från kartans Trestima-tangent.

Från beståndsuppgifterna:

 

Trestima aktiveras med tangenten Starta Trestima.Du kan också aktivera Trestima från kartfönstret genom att trycka på Trestima-symbolen

 

Då Trestima aktiveras från beståndsuppgifterna, visas Trestimas infovy. Nu kan du aktivera GPS om den inte ännu är aktiverad. Om du inte vill se infon i fortsättningen, tryck på visa inte igen. Följande fönster som öppnas är ett fönster där du väljer vilken figurs uppgifter du vill uppdatera genom att fotografera. Vänta tills GPS-positioneringen hittar din position. Då du har valt figuren tryck på Följande och Trestima startar i fotograferingsfönstret. Gör på följande sätt i fotograferingsfönstret. Då skärmens övre vänstra hörn visar balkar, kan du fotografera. Apparaten är inte i rätt läge så länge det visas ett kryss i hörnet. Det går endast att fotografera då apparaten är i vågrätt läge. Fotografera genom att trycka på kamera-tangenten på skärmens högra sida. Då du har tagit ett fotografi, återgår tillämpningen automatiskt till val av figur, där du kan välja om du fortsätter att ta Trestima-fotografier eller om du återgår till figurens grunduppgifter eller till kartfönstret.

Trestimas infovy:

 

Val av figur som skall uppdateras med Trestima:

 

Att fotografera:

Det går att fotografera:

 

Det går inte att fotografera:

 

Du kan också aktivera Trestima från kartfönstret genom att trycka på Trestima-symbolen.

 

De beståndsuppgifter som har uppdaterats av tjänsten Trestima kan betraktas via huvudmenyns tangent Uppdatera figurer. Rapporterna visar beståndsuppgifter som har uppdaterats med Trestima och en jämförelse med befintliga beståndsuppgifter. På basen av jämförelsen kan du avgöra om du vill uppdatera beståndsuppgifterna eller fortsätta att ta flera fotografier på samma figur eller om du vill låta bli att uppdatera uppgifterna utgående från Trestima-rapporten.

 

 

I fönstret Uppdatera figurer visas tre slag av figuruppgifter. Färdiga för uppdatering är sådana figurer för vilka du kan utföra en uppdatering. Väntande är sådana figurer vars behandling ännu är på hälft för Trestima och uppdaterade figurer är sådana som redan har uppdaterats med hjälp av Trestima.

Figuruppgift i vänteläge:

 

Figuruppgift som är klar för uppdatering:

 

Figur som redan har uppdaterats med Trestima. Figurens gamla och nya beståndsuppgifter är lika och tangenten Uppdatera beståndsuppgifter är grå och går inte att trycka på: