Metsä Groups tjänster för samfällda skogar

 
 

Metsä Group är en sakkunnig kompanjon för samfällda skogar. I egenskap av ägarmedlem får samfällda skogar alla normala tjänster i anknytning till bedrivande av skogsbruk via sin egen skogsexpert. Virkeshandeln är enkel via oss, den uppdaterade skogliga informationen och elektroniska tjänst Metsäverkko underlättar planeringen av verksamheten.

Metsäverkko

Values guide Metsä Group's operations

Som ägarmedlem har den samfällda skogen gratis tillgång till webbtjänsten Metsäverkko, där man kan betrakta och uppdatera skogsbruksplanen, lämna begäran om anbud till skogsexperten samt göra elektroniska virkesaffärer och lämna elektronisk beställning av skogsvårdsarbeten. Den samfällda skogen kan befullmäktiga någon, i regel den samfällda skogens ombudsman, att sköta alla skogsärenden i Metsäverkko. Dessutom kan man i Metsäverkko ge rätt att titta på uppgifterna till andra personer, vid behov fast den samfällda skogen alla delägare.

Våra ägarmedlemmar har också kostnadsfri tillgång till Metsäverkkos mobiltillämpning. Med hjälp av tillämpningen är det lätt att orientera sig till en viss figur till exempel för att se på brådskande arbeten, betrakta figuruppgifter och åtgärdsförslag, lägga till egna anteckningar och kvittera att åtgärder är utförda.

Enkel virkeshandel med hjälp av Metsäverkko

I juni 2015 gjorde vi den första elektroniska virkesaffären i Finland. Om den samfällda skogen är ägarmedlem, så kan den göra virkesaffärer från början till slut via Metsäverkko, då det bäst passar, oberoende av plats eller tid. Om den samfällda skogens ombudsman har fulla rättigheter att använda Metsäverkko, kan ombudsmannen ensam göra virkesaffärer i Metsäverkko. Det går dock fortfarande att göra virkesaffärer på traditionellt vis öga mot öga med vår skogsexpert.

Uppdaterad skoglig information

Values guide Metsä Group's operations

I Metsäverkko är den samfällda skogens skogsbruksplan alltid uppdaterad. Man kan uppdatera planen själv med utförda avverkningar och skogsvårdsarbeten eller om man har avtal om skötsel av skogsegendomen, uppdaterar vi uppgifterna om skogstillgångar för de arbetens del, som Metsä Group utför i skogen.

Tack vare den uppdaterade skogliga informationen och skogsbruksplanen har den samfällda skogen en helhetsbild av den kommande tioårsperioden inklusive inkomster och utgifter. Skogsbruksplanen underlättar planering och utförande av arbeten samt kontakten med Metsä Groups skogsexpert.

se även

Virkeshandel och drivning

Values guide Metsä Group's operations

En bekymmersfri helhetstjänst, bra arbetsspår och konkurrenskraftigt virkespris – bland annat av dessa orsaker gör vi 30 000–35 000 virkesaffärer med finländska skogsägare varje år. Vår gedigna erfarenhet inom virkeshandeln innebär bekymmerslöshet för samfällda skogar: vi kan beakta den samfällda skogens målsättningar och skogens särdrag. Vi tar i skogsägarens ställe hand om alla skeden inom virkeshandel, från planering av stämplingspost till transport av virket samt olika myndighetstillstånd. Vi håller den samfällda skogens ombudsman uppdaterad om vad som är i görningen.

Tjänster för skogs- och naturvård

Values guide Metsä Group's operations

Vi erbjuder heltäckande tjänster för skogs- och naturvård i skogens alla utvecklingsskeden till Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar. Genom sin egen skogsexpert erhåller den samfällda skogen planering av skogs- och naturvård samt material av hög kvalitet och yrkeskunnigt folk till alla arbeten i skogen, överallt i Finland. Som ägarmedlem kan den samfällda skogen också betala beställda arbeten och material med bonus som införtjänas från virkeshandeln.

Den samfällda skogen kan till och med utlokalisera hela sin skötsel av skogsegendomen till oss. Då säkrar vi att skogen sköts i enlighet med de mål som den samfällda skogen har ställt och att de långsiktiga målen och planerna verkställs. Beslutanderätten angående avverkningar och skogsvårdsarbeten som ska utföras stannar dock hela tiden hos den samfällda skogen.

Rapportering och kvalitetssäkring
inom virkeshandel och skogsvårdsarbeten

Values guide Metsä Group's operations

Vi sänder alltid i januari ett sammandrag av de virkesaffärer och skogsvårdsarbeten som kunden under föregående år har gjort med oss. Dessa rapporter kommer till nytta vid skogsskattedeklarationen.

Vi följer upp arbetets kvalitet med ett kvalitetssäkringssystem i fyra steg. Vi ger en garanti för skogsvårdsarbeten enligt de allmänna villkoren för skogsvårdstjänster och vi säkrar på många olika sätt, att arbetets kvalitet säkert är konkurrenskraftigt.

Avtal om skötsel av skogsegendomen

Values guide Metsä Group's operations

Avtal om skötsel av skogsegendomen ger den samfällda skogen många fördelar. Utgångspunkten för det avtalsbaserade samarbetet finns i den årsplan som gemensamt ställs upp, inklusive inkomst- och utgiftsbudget. Vi föreslår åtgärder utgående från vad den samfällda skogen vill betona och den samfällda skogen fattar det slutliga beslutet om vilka arbeten som utförs i skogen.

I egenskap av skogsvårdsavtalskund får den samfällda skogen en egen skogsexpert, som har specialiserat sig på skötsel av skogsegendom. Skogsexperten ser till att skogen sköts med stor sakkunskap, enligt plan och den samfällda skogens målsättningar. Den samfällda skogen får alla tjänster i anslutning till normalt skogsbruk via sin skogsexpert och all skötsel av ärenden går via en tjänsteman. I egenskap av skogsvårdsavtalskund får den samfällda skogen minst dubbelt så stor bonus som grundmedlemmar.

Årsplan och kalkyler

Values guide Metsä Group's operations

Om den samfällda skogen har tecknat avtal om skötsel av skogsegendomen, så ställer vi på årsnivå upp kalkyler vilka tjänar planeringen av hur skogen ska användas. Kalkylerna ger skogsegendomens värde och de kan utnyttjas för planeringen. Kalkylerna ger den samfällda skogen stöd för att fatta beslut om hur mycket skog man årligen kan avverka på ett hållbart sätt och hur mycket det lönar sig att avverka. Kalkylerna utförs alltid individuellt och de förutsätter att informationen om skogstillgångar finns i Metsä Groups databas.

I årsplanen föreslår och planerar vi åtgärder att utföras vid rätt tidpunkt så, att den samfällda skogens uppställda mål uppfylls. Den slutliga beslutanderätten om vad som görs i skogen är alltid hos den samfällda skogen. Skogsbrukets lönsamhet kan till och med fördubblas genom att sköta planmässigt om skogen.

Certifiering

Values guide Metsä Group's operations

Metsäliittos ägarmedlemmar kan kostnadsfritt ansluta sig till PEFC™ -certifikatet via Metsä Group. Förutsättningen är att skogsägaren förbinder sig vid att uppfylla skogscertifieringens kriterier i sin skog.

De ägarmedlemmar som inte deltar i skogscertifieringen på annat sätt och vars skogsbruksplan/skogsdata finns i vår webbtjänst Metsäverkko kan ansluta sig till Metsä Groups PEFC-grupp.

Våra skogsexperter kan också informera om FSC®-certifieringen.

Andelsplaceringar

Values guide Metsä Group's operations

Placeringar i Metsäliitto Osuuskuntas tilläggsandelar är ett behändigt sätt för den samfällda skogen att förkovra sin egendom. Då den samfällda skogen har betalat sina grundandelar, kan den placera virkesförsäljningsinkomster och andra medel i andelslagets tilläggsandelar med konkurrenskraftig ränta. För 2019 var räntan på A-tilläggsandelar 6,0 procent och på B-tilläggsandelar 2,0 procent.

I A-tilläggsandelar kan man placera medel från virkesaffärer med oss samt andelsräntor som den samfällda skogen erhåller. B-tilläggsandelarna är inte knutna till virkesaffärer, så man kan placera i dem när som helst.