Blandkultur

Blandkultur lämpar sig särskilt för områden med risk för älgskador, men risken för andra skador minskar också.

Blandkultur ett bra alternativ där det förekommer älgskador

Från Metsä Group kan du beställa skogsförnyelsen som blandkultur av tall och gran, varvid man sår tallfrön bland granplantorna. På det sättet åstadkommer man en skog som är hållbarare och har större mångfald än skogar med bara ett trädslag. Metoden lämpar sig särskilt för områden där risken för älgskador är stor och blandkultur minskar också risken för andra skador.

Blandkultur av tall och gran kan underlätta skogsförnyelsen på sådana områden där en tät älgstam försvårar odling av rena tallbestånd. Genom att odla tall och gran på samma område, kan skogsägaren trygga att förnyelsen lyckas, även om älgarna skulle beta av en del tallar. Med monokultur av tall skulle man inte uppnå en tillräcklig täthet och i rena granbestånd skulle tillväxten vara mindre än i blandbestånd.

 

Plantkorg och fröflaska

Values guide Metsä Group's operations

Inom den blandkulturmodell som Metsä Group erbjuder, inleder man arbetet genom att utföra en vändhögläggning, varefter man planterar gran och sår tall på området. I normala fall planterar man 1 000 – 1 200 granar per hektar, vartill man sår 150 gram tallfrö.

Planteraren har utöver plantkorgen en fröflaska med sig och planterar en del högar och sår resten. Tallen sås traditionellt i harvad eller fläckupptagen mark, men vändhögläggning lämpar sig också bra som underlag för sådd av tall. Blandkultur är en aning billigare för skogsägaren än förnyelse genom plantering av enbart gran.

Plantskogsvården efter blandkultur skiljer sig inte från det normala. Det viktigaste är att man avlägsnar det lövsly som hindrar det odlade plantbeståndets tillväxt. Gran och tall lämnas i en täthet på 1 800–2 000 plantor per hektar och lövträd lämnas enligt möjlighet.

Sådda tallar håller samma takt som planterad gran

Values guide Metsä Group's operations

Tillsvidare har intresset för odling av blandskog i ett skikt bromsats upp av en rädsla för att de olika trädslagens utveckling i plantskedet ska vara så olika, att blandkultur inte är möjlig. Enligt Naturresursinstitutets nyaste forskningsrön utvecklas gran och tall lika snabbt på blandkulturobjekt om skogen sköts väl.

Växtplatsens bonitet varierar ofta inom samma förnyelseobjekt. Med blandkultur utnyttjar man markens tillväxtpotential fullt ut, då man främjar tall på de kargare partierna och gran på de bördigare. Trädens goda tillväxt är till nytta för såväl skogsbruk som klimat.

Mindre skador och mera mångfald

Values guide Metsä Group's operations

Blandkultur minskar inte enbart på älgskaderisken utan också på andra risker. Monokulturskogar är mera utsatta för skador än blandskogar. Under torra somrar som vi har fått uppleva under de senaste åren, lider granen mera än tallen av vattenbrist, vilket försämrar trädens tillväxt. En försvagad gran är också mera utsatt för till exempel insektsskador, vars risker ökar till följd av klimatförändringen.

Blandkultur förbättrar naturens mångfald, då skogarna från början etableras som blandskogar och då man vis plantskogsvården tryggar att man lämnar tillräckligt mycket vårtbjörk och andra lövträd utöver tallarna och granarna.