Programmet för ekologisk hållbarhet

Vi stärker vår praxis för ekologisk hållbarhet

Metsä Group förnyade under våren 2019 sina strategiska mål för hela koncernens ekologiska hållbarhet. Målen sträcker sig till 2030 och omfattar hela koncernens verksamhet och återspeglar sig till leveranskedjan.

Bland målen för hållbar utveckling finns bland annat att öka skogarnas kolsänka och att trygga skogarnas mångfald. För att uppnå dessa målsättningar har Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster planerat ett program för ekologisk hållbarhet. Programmet har också ett tredje centralt tema, nämligen att förbättra vattenskyddet i skogsarbeten. Nedan beskriver vi noggrannare genom vilka åtgärder vi förverkligar det ekologiska programmets mål i vårt praktiska arbete.

Vi rekommenderar i första hand naturhänsyn i lundar

Values guide Metsä Group's operations

Från 2022 och framåt kommer vi att gå igenom de lundar som finns i ägarmedlemmarnas skogar och intensifiera rådgivningen för skötseln av dem. I fråga om lundar som finns i ägarmedlemmarnas ekonomiskogar rekommenderar vi i första hand naturhänsyn och för de bästa objekten frivilligt skydd. Beslutet om behandlingen av skogen fattas alltid av skogsägaren.

Rekommendation om naturhänsyn innebär, att behandlingen av lundarna präglas av åtgärder som förbättrar mångfald framom virkesproduktion.

Endast 1–2 procent av skogsarealen i Finland består av lundar, men cirka 45 procent av våra hotade skogsarter finns främst i lundar. Vi värnar om skogsnaturens mångfald på många olika sätt. Då vi rekommenderar naturhänsyn i lundar, riktar vi skötselåtgärder till områden, där de har den största effekten för mångfalden. Vi har redan inlett skolningen av vår personal, för att de ska kunna ge råd till våra ägarmedlemmar om skötsel av lundar.

Konstgjorda högstubbar ökar mängden hålträd och död ved i skogen

Values guide Metsä Group's operations

Metsä Group har tillverkat två konstgjorda högstubbar per hektar vid alla avverkningar sedan hösten 2016. Från och med ingången av 2020 tillverkas fyra konstgjorda högstubbar per hektar. Efter några år då högstubben som är tillverkad av ett lövträd börjar murkna, är den till nytta för hålbyggare, nedbrytare och insekter

De konstgjorda högstubbarna räknas inte till naturvårdsträden. De är skogsägarens frivilliga åtgärd för skogsnaturen. Under 2020 valde 84 % av skogsägarna konstgjorda högstubbar.

Naturvårdsträd och konstgjorda högstubbar ökar mängden död ved som är viktig för många hotade arter. I skogen borde det finnas död ved av olika storlekar och i olika faser av förmultning, både stående och liggande på marken. Det är också viktigt att bevara den befintliga döda veden i samband med avverkningar och skogsvårdsarbeten. Konstgjorda högstubbar är ett sätt att öka mängden död ved i unga skogar där det i regel finns mindre mängder död ved.

Vi lämnar skyddsbuskage för djuren

Values guide Metsä Group's operations

Från ingången av 2020 lämnar skyddsbuskage i alla skogsvårdsskeden. Skyddsbuskagets storlek är ungefär en ar och vi lämnar ett skyddsbuskage per påbörjad tre hektar. Ett skyddsbuskage som består av flera trädslag är en bra skyddsplats för djur. Bra platser för skyddsbuskage är till exempel dikesrenar, stenhögar, skogskanter och öppningar i skogen.

Ett skyddsbuskage uppstår, då man låter bli att röja buskar och mindre träd vid förröjningen. Skyddsbuskage lämnas också vid plantskogsvård och vård av ungskog och de placeras t.ex. på besvärliga ställen, varvid de sänker kostnaderna.

Se även

Metsä Groups tjänst för FSC®-certifiering av skog

Values guide Metsä Group's operations

FSC-naturobjektstjänsten för ägarmedlemmar innebär att Metsä Group erbjuder värdefulla naturobjekt till sina ägarmedlemmar som ingår i FSC-gruppen, på vars fastigheter det inte finns sådana.

FSC-skogscertifieringen förutsätter att man på de fastigheter som ansluter sig permanent avgränsar minst fem procent av skogsmarksarealen ytter om skogsbruksåtgärder. Om det inte finns fem procent skyddsvärda områden på fastigheten, kan skogsägaren välja om hen skyddar vanlig skogsmark eller om skyddsarealen anvisas på de marker som Metsä Group avsätter för ändamålet. Tjänsten främjar att det skydd som FSC förutsätter verkligen riktar sig till de mest värdefulla objekten.

Metsäliitto Osuuskuntas FSC-gruppcertifikatets licensnummer är FSC-C111942.

Blandkultur av gran och tall tryggar bäst en fulltät plantskog

Values guide Metsä Group's operations

Av Metsä Group kan man beställa skogsförnyelse också i form av blandkultur av tall och gran, där man efter utförd högläggning planterar gran samt planterar eller sår tall. Enligt forskningen kan tall och gran odlas som blandskog i ett skikt. Blandskogen är mera hållbar och mångfaldig än monokulturer och den växer bra.

Metoden lämpar sig på moar av blåbärstyp och på älgskadeområden även på moar av lingontyp. Metoden är ett bra val också på figurer vars bördighet varierar, eftersom metoden tar bättre vara på områdets tillväxtpotential. Metoden lämpar sig särskilt väl på områden med risk för älgskador, men den minskar också risken för andra skador.

Vi stärker vårt kunnande

Values guide Metsä Group's operations

Vi utvecklar kontinuerligt nya skogsvårdsmetoder och skolar vår personal. Metsä Group har haft METSO-ansvariga redan i mera än tio års tid. Nätverket har utvidgats och skolats och det består nu av 27 personer runt om i landet

Vi har uppdaterat skogsvårdsanvisningarna på torvmarker enligt bästa tillgängliga forskningsinformation. Vi deltar också i branschens gemensamma forskningsprojekt i vilka man utvecklar hållbar skogsvård på torvmark.

Vi utvecklar skogsvårdsmetoder för att förbättra kolsänkor och vår egen uppföljning av naturvårdens kvalitet.