God skogsvård belönar

 
 

 

I Finland uppstår det skog nästan överallt, även om människan inte skulle främja uppkomsten överhuvudtaget. Varför lönar det sig då att sköta om skogen? Genom skogsvård kan man påverka hur snabbt den nya skogen växer eller vilka trädslag man vill odla. Skogsvård förkortar skogens omloppstid och förbättrar avsevärt det ekonomiska resultatet från skogsbruket.

Tack vare god skogsvård växer det mera virke i de finländska skogarna än någonsin. Skogsvården främjar också skogarnas hälsa genom att förebygga uppkomsten av skogsskador.

Tack vare långt utvecklad och miljömedveten skogsvård, får tiotusentals finländare också i dag sitt levebröd från skog och skogsbruk.Välvårdad skog är livskraftig

Values guide Metsä Group's operations

 

Skogsnaturen förändras oavbrutet. Även om den bekanta gamla skogen kan te sig likadan år efter år, har skogen och varje träd sin egen naturliga livscykel. För att träden ska bevara sin livskraft behövs ljus, näringsämnen och utrymme att växa. Diametertillväxten hämmas om träden står för tätt, varvid de inte bildar stock, vilket är den värdefulla delen ur skogsägarens synpunkt. I ett alltför tätt bestånd dör också en del träd naturligt. Man bereder rum för träden genom plantskogsvård och gallringar.

Plantskogsvård omfattar tidig röjning och plantskogsgallring. Vid den tidiga röjningen avlägsnas sly som hindrar tillväxten för de träd man vill odla. Vid plantskogsgallringen bereder man utrymme för de träd som ska odlas och avlägsnar träd av dålig kvalitet.

Vid gallringen avlägsnar man träd som växer för nära varandra samt träd av dålig kvalitet. Då ett bestånd gallras till en täthet som motsvarar rekommendationerna, kan de mest livskraftiga träden av god kvalitet utnyttja utrymme och näringsämnen bättre. Från gallringar är utfallet gagnvirke som går att sälja och ge skogsägaren inkomster.

Gallringar och skogsvårdsåtgärder som utförs vid rätt tid tryggar att skogens avkastning hålls på en god nivå under skogens hela omloppstid. En välskött skog kan ge till och med dubbelt så stor avkastning som en ovårdad skog.Skogsvården beaktar naturen

Values guide Metsä Group's operations

Vi beaktar naturvården i alla åtgärder som vi företar i skogsnaturen. Genom att planera och utföra skogsvårdsarbeten med yrkesskicklighet kan man i ekonomiskogar upprätthålla eller till och med öka skogsnaturens mångfald.

Beaktande av särskilt viktiga livsmiljöer som definieras i skogslagen är ett centralt redskap i fråga om att främja skogsnaturens mångfald. Metsä Group erbjuder också sakkunnigtjänster till skogsägare som är intresserade av frivilligt skydd.

Naturvårdsträd som lämnas att stå på förnyelseobjekt är ett av de mest synliga exemplen på naturvård i ekonomiskog. Skogscertifieringssystemen förutsätter att man lämnar naturvårdsträd. Certifieringen förutsätter också att man lämnar skyddszoner kring vattendrag.

Vi verkar på ett hållbart sätt

Metsä Group har förbundit sig vid att i all sin verksamhet följa Råd i god skogsvård, skogscertifieringens kriterier och skogslagen. Förbindelse vid dessa principer som olika aktörer i Finland gemensamt har dragit upp tryggar, att vi sköter skogarna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Skogscertifikatet vittnar för konsumenter av produkter som har tillverkats av finländskt trä, att finländskt skogsbruk är hållbart. 2019 var 85 procent av virke som Metsä Group använde antingen PEFC- eller FSC-certifierat. Metsä Group stöder både PEFC- och FSC-certifiering.Skogen förnyas alltid efter avverkning

          Values guide Metsä Group's operations
 

För att trygga skogsbrukets kontinuitet är det viktigt, att man alltid etablerar ett nytt plantbestånd efter en slutavverkning. Skogsägarens skyldighet att se till förnyelsen är också skriven i skogslagen. Enligt lagen ska man i södra Finland ha etablerat ett utvecklingsdugligt plantbestånd senast tio år efter avverkningen. I mellersta delarna av landet är tiden femton år och i norra Finland tjugofem år.

Skogen kan förnyas på naturlig väg eller genom skogsodling, beroende på jordens beskaffenhet och ståndort. Ju snabbare man tar hand om förnyelsen efter en avverkning, desto säkrare kommer det nya plantbeståndet i god tillväxt.