Förnyelseavverkningar ger de största inkomsterna


Vid en förnyelseavverkning avverkas trädbeståndet och ett nytt bestånd bereds. Förnyelseavverkningen är aktuell, då det inte längre är ekonomiskt motiverat att låta skogen växa. Detta sker i typiska fall, då skogens tillväxt börjar avta. Skogsägarens värderingar och målsättningar för sin skog påverkar förnyelsetidpunkt och -sätt. Kalavverkning ä det mest allmänna förnyelsesättet, men skogen kan också förnyas genom avverkning i fröträdsställning.

Skogen kan odlas också i olikåldriga bestånd, varvid man utför plock- och luckhuggningar.

Kalavverkning

Vid kalavverkning avverkas nästan alla träd på en beståndsfigur. På kalavverkningar lämnar man alltid naturvårdsträd för att trygga naturens mångfald. Skogscertifieringsreglerna förutsätter också att man lämnar naturvårdsträd.

I samband med kalhyggen lönar det sig alltid att komma överens om skogsförnyelsearbeten, dvs. markberedning och plantering eller sådd, så att den nya skogen kommer igång så snabbt som möjligt.

Avverkning i fröträdsställning

Vid avverkning i fröträdsställning lämnas träd kvar på beståndsfiguren i syfte att den nya skogen naturligt skall uppstå från frön från dessa träd. Naturlig förnyelse lämpar sig främst för tall på kargare växtplatser.

Områdets naturvärden beaktas vid både kalavverkning och avverkning i fröträdsställning. Man kan också beakta till exempel viltvård vid verkställandet av avverkningen. Metsä Groups skogsproffs kan ge råd om vilket avverkningssätt som lämpar sig för just dina målsättningar.

En försening av förnyelsen kan minska på skogens avkastning på grund av röta eller snö- eller stormskador.

Från förnyelseobjekt som avverkas på sommaren köper vi också grot, dvs. grenar och toppar. De får först torka upp på skiftet för att de näringsämnen som finns i barren skall bli kvar i skogen. Torkningen får fortsätta i lager vid väg. Grundandet av ett nytt bestånd – markberedning och plantering – är lättare då grenar och toppar också är bortförda. Den tidiga röjningen av plantbeståndet blir lättare då det är lättare att röra sig.

Förnyelse av skogen är följande arbete efter förnyelseavverkning. I vissa fall behövs en röjning av förnyelsearealen före det.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

En förnyelseavverkning är aktuell, då en förnyelse av skogen ger skogsägaren större nytta än att låta skogen växa.

Nytta

Vid förnyelseavverkningen tar man tillvara det nuvarande beståndets avkastning och säkrar att det uppstår ny skog. Skogsägaren får de största inkomsterna från förnyelseavverkningarna.

Arbetets längd

1 ha/dag

Pris

Avkastningen för skogsägaren uppskattningsvis 3000‒22000 €/ha

servicebeskrivning

Vid förnyelseavverkningen tar man tillvara det virke som skogen har producerat och skapar grunden för bildandet av ny skog. I södra Finland är förnyelseavverkningen aktuell då beståndets diameter på 1,3 meters höjd är minst 26 centimeter i granbestånd och minst 22 centimeter i tallbestånd.

Vid kalavverkning fäller man merparten av alla träd. Det nya beståndet uppstår genom odling. Vid avverkning i fröträdsställning lämnar man träd kvar på figuren, vars frön på naturlig väg skall utgöra grunden för ny skog.

Vid förnyelseavverkning

 • Vi går igenom och kommer överens om avverkningsslag och dess inverkan på skogsnaturen och tillväxten i din skog
 • Vi ställer upp en avverkningsplan som beaktar dina önskemål och särdrag i din skog, så som skyddszoner och naturobjekt som skall bevaras
 • Vi kommer överens om lagringsplatser
 • Vi kommer överens och går igenom mått- och kvalitetskrav
 • Vi tar hand om erfordrade anmälningar i ditt ställe
 • Vi röjer beståndet före förnyelse om inte skogsägaren gör det själv
 • Våra avtalsföretagare utför avverkningarna
 • Vi sänder ett mätbesked, ur vilket virkesmängderna och -kvaliteterna, sortimentsvisa enhetspriser samt den förverkligade köpeskillingen framgår
 • Vi betalar virkesaffärens slutbetalning till ditt konto inom en månad efter att mätbeskedet är lämnat
 • Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, så betalar vi den virkesförsäljningsbonus som insamlas till ditt bonuskonto
 • Om du är momsskyldig, betalar vi 24 procent mervärdesskatt till dig. Skatten måste du betala till beskattaren senast i slutet av februari följande år
 • För kunder som har avtal om skötsel av skogsegendomen uppdaterar vi beståndsuppgifterna i Metsäverkko

Förnyelseavverkning

Vid en förnyelseavverkning tas virkesbeståndet tillvara och man vidtar åtgärder för att ett nytt trädbestånd ska uppstå.

                           
 
 

Uudistushakkuu

Uudistushakkuussa korjataan talteen metsän tuottama puu ja luodaan perusta uuden metsän synnylle.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa
 
 

Säästöpuut ovat lisänneet monimuotoisuutta

Uhanalaiset lajit ovat jo hyötyneet säästöpuista.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Helhetsvitsord

Helhetsvitsord för drivningen på skalan 1 mycket missnöjd - 5 mycket nöjd. Vitsordet grundar sig på vår kontinuerliga enkät.

4.3

 

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Markberedningen

Markberedningen skapar tjänliga växtförhållanden för den nya trädgenerationen. Våra experter kan välja den bästa markberedningsmetoden för din skog.

Plantering av gran-, tall- och björkplantor

Plantering

Plantering är det säkraste och snabbaste sättet att grunda en ny skog. Plantering lämpar sig väl för gran, tall och vårtbjörk. Fråga mera av våra skogsexperter!