Gallring tryggar beståndets livskraft

 

Vid gallring avlägsnar men en del av beståndet och förbättrar på det sättet förhållandena för de träd som lämnas kvar att växa. Gallringen ökar trädens tillväxt och de når snabbare stockträdsdimensioner.

Gallring blir aktuellt, då det har förlöpt 15–25 år sedan förstagallringen, beroende på skog och växtplats. Beståndets medeldiameter vid 1,3 meters höjd bör vara minst 16 centimeter.

Tidpunkten för gallring är inte lika exakt som i fråga om förstagaallring. Tidpunkten är främst beroende av skogens skötselhistoria och skogsägarens målsättningar. Metsä Groups proffs ger råd angående hurudan gallring som bäst skulle passa dig och din skog.

Beroende på växtplats, trädslag och skogsägarens målsättningar utför man en eller två gallringar mellan förstagallring och slutavverkning. Vi utför gallringen som hög- eller låggallring beroende på skogens skick och på om du vill ha större inkomster redan från gallringen eller först från den slutavverkning som utförs senare.

En förröjning är i regel nödvändig före gallring. Läs mera om förröjning här.

Låggallring lämpar sig för alla ställen

Vid låggallring avlägsnar man av de minsta träden och träd som växer dåligt och lämnar stora, härskande träd att växa. Låggallring kan tillämpas i alla åldrar och alla trädslag – också på tidigare oskötta beståndsfigurer. Om du vill spara de största avverkningsinkomsterna till senare, så rekommenderar vi låggallring.

Höggallring i granbestånd i gott skick

Vid höggallring avlägsnas de största, härskande träden samt sjuka och felaktiga träd från figuren. De näst största träden, de så kallade medhärskande träden lämnas kvar att växa. Höggallring lämpar sig särskilt som sista gallringsmetod i välskötta, tidigare gallrade granbestånd, men man kan tillämpa höggallring också i tallbestånd.

Om du vill ha större virkesförsäljningsinkomster genast, så rekommenderar vi höggallring. Forskning visar, att totalinkomsten under omloppstiden blir störst, då man väljer höggallring som sista gallringsform. Förfaringssättet förlänger beståndsfigurens omloppstid med 5–15 år.

Efter gallring är följande åtgärd gödsling eller förnyelseavverkning.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

Vårdade och ovårdade skogar, vars medeldiameter på 1,3 meters höjd är minst 16 centimeter.

Nytta

Gallringen ökar trädens tillväxt och de når snabbare stockträdsdimensioner. Skogsägaren får regelbundna inkomster från gallringarna och skogarna mår bra.

Arbetets längd

1 ha/dag

Pris

Avkastningen för skogsägaren uppskattningsvis 500‒2500 €/ha

servicebeskrivning

Gallringen utförs, då beståndsfigurens medeldiameter på 1,3 meters höjd är minst 16 centimeter. Beståndet är i regel 40‒50 år gammalt i det här skedet. Gallringarna utförs efter förstagallringen, före förnyelseavverkning.

Gallringarna utförs av våra yrkeskunniga avtalsföretagare. Vid låggallring avlägsnar man av de minsta träden från figuren och lämnar de stora, härskande träden kvar att växa och bli grövre. Dessutom avlägsnas dåliga och sjuka träd. Vid höggallring avlägsnas de största, härskande träden samt sjuka och felaktiga träd. De näst största, så kallade medhärskande träden lämnas kvar att växa och bli grova.

 Vid gallringen
 • Vi går igenom och kommer överens om avverkningsslag och dess inverkan på skogsnaturen och tillväxten i din skog
 • Vi ställer upp en avverkningsplan som beaktar dina önskemål och särdrag i din skog, så som skyddszoner och naturobjekt som skall bevaras
 • Vi kommer överens om lagringsplatser
 • Vi kommer överens och går igenom mått- och kvalitetskrav
 • Vi tar hand om erfordrade anmälningar i ditt ställe
 • Vi röjer beståndet före förnyelse om inte skogsägaren gör det själv
 • Våra avtalsföretagare gallrar beståndet till rekommenderad täthet
 • Vi sänder ett mätbesked, ur vilket virkesmängderna och -kvaliteterna, sortimentsvisa enhetspriser samt den förverkligade köpeskillingen framgår
 • Vi betalar virkesaffärens slutbetalning till ditt konto inom en månad efter att mätbeskedet är lämnat
 • Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, så betalar vi den virkesförsäljningsbonus som insamlas till ditt bonuskonto
 • Om du är momsskyldig, betalar vi 24 procent mervärdesskatt till dig. Skatten måste du betala till beskattaren senast i slutet av februari följande år
 • För kunder som har avtal om skötsel av skogsegendomen uppdaterar vi beståndsuppgifterna i Metsäverkko

Gallring

Gallring innebär att man avlägsnar en del av trädbeståndet, vilket förbättrar förhållandena för de träd som lämnas kvar.

                            
     
 
 

harvennushakkuu

Harvenus parantaa jäljelle jäävän puuston kasvua.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Helhetsvitsord

Helhetsvitsord för drivningen på skalan 1 mycket missnöjd ‒ 5 mycket nöjd. Vitsordet grundar sig på vår kontinuerliga enkät.

4.2

 

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Förröjning

Förröjning

Vid förröjning avlägsnar man träd som hindrar virkesdrivning. Förröjningen förbättrar drivningens effektivitet och förhindrar drivningsskador. Fråga mer av Metsä Groups skogsexperter.

Tillväxtgödsling förbättrar avkastningen i välvårdad skog

Tillväxtgödsling

Vår skogsexpert hjälper dig att hitta objekt som lämpar sig för tillväxtgödsling och vid valet av det gödselmedel som bäst lämpar sig för objektet i fråga.