Iståndsättningsdikning


Iståndsättning av diken behövs, om det har förflutit 20–30 år sedan dikning, om dikena har växt fast och om skogens tillväxt har avtagit till följd av högt grundvatten. Metsä Groups lokala skogsexpert hjälper till med bedömningen av dikningsbehovet.

Det lönar sig att utföra iståndsättningsdikningen genast efter en gallring, varvid de träd som hindrar iståndsättning av gamla diken samtidigt kan avlägsnas.

Vid iståndsättningsdikning rensas fastväxta diken med grävmaskin. Nydikning av torvmarker företas inte längre, men i samband med ett iståndsättningsprojekt kan man gräva kompletterande diken om dräneringssituationen så kräver.

Vattenskyddet beaktas i alla arbetsskeden och en vattenskyddsplan ställs upp för alla objekt. Vattenskyddsplanen omfattar nödvändiga vattenskyddsåtgärder så som sedimenteringsbassänger, slamgropar och grävningsavbrott, vilka minimerar den mängd fasta partiklar och näringsämnen som utlakas till vattendragen.

Från Metsä Group får man alla tjänster i anslutning till iståndsättningsdikning behändigt via samma kontaktperson.

Iståndsättningsdikningen tryggar tillväxtförutsättningarna för flera år framöver. I regel räcker en iståndsättningsdikning per omloppstid på torvmarker, eftersom en större beståndsvolym avdunstar mera vatten, vilket ofta är tillräckligt för att hålla växtplatsens vattenhushållning i skick.

Man kan få statligt Kemera-stöd för iståndsättningsdikning. Våra skogsexperter kan berätta mera om möjligheterna till understöd och tar vid behov hand om de anmälningar och ansökningar som behövs.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

Dikade torvmarksskogar, där beståndets tillväxt har hämmats av att dikena har växt igen och förhöjd vattennivå.

Nytta

Beståndets tillväxt tilltar, då skogens vattenhushållning är i skick

Arbetets längd

Beror på dikningsbehov

Pris

0,8‒1,1 euro/löpmeter

servicebeskrivning

Iståndsättningsdikningen utförs då det har förlöpt 20–30 år sedan senaste dikning och beståndets tillväxt har avtagit.

Vår skogsexpert bedömer i fält behovet av iståndsättning utgående från dikenas skick samt trädbeståndets tillväxt och skick. I samband med iståndsättningsdikningen kan man vid behov gräva kompletterande diken som är nödvändiga för dräneringen.

Iståndsättningsdikning utförs av våra yrkesskickliga entreprenörer med grävmaskin. Iståndsättningsdikning utförs under alla tider av året.

Vid iståndsättningsdikning

  • Vi kommer överens om kompletterings- och iståndsättningsdikningsobjekten med skogsägaren.
  • Vi kommer med skogsägaren överens om eventuella avverkningar av dikeslinjer och gallringar samt vitaliseringsgödsling vid behov.
  • Vi utför iståndsättningsdiknings- och vattenskyddsplanerna och planerar dikeslinjerna i fält.
  • Vi lämnar erfordrade förhandsanmälningar och Kemera-ansökningar till myndigheterna.
  • Vi avlägsnar träd som hindrar dikning och utför en gallring vid behov.
  • Vi iståndsätter dikena med grävmaskin och sköter om erfordrade vattenskyddsåtgärder.

Beståndets tillväxt återhämtar sig till följd av iståndsättningsdikningen, då skogens vattenhushållning är i skick och beståndet är gallrat till lämplig täthet. Efter iståndsättningsdikningen får beståndet växa 10–15 år före följande gallring eller slutavverkning.

 
 

Puunkorjuu turvemailla

Suomessa on vankkaa osaamista turvemaiden metsänhoitoon.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Gallring tryggar beståndets livskraft

Gallring

Gallringar förbättrar beståndets tillväxtförutsättningar och därför blir träden snabbare grövre i gallrade bestånd. Gallringen ger inkomster till skogsägaren. Fråga mera av Metsä Groups skogsproffs.

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är skogsägarens viktigaste verktyg. Skogsbruksplanen är en handbok för skötsel av skogsegendomen, vilken underlättar planering och utförande av åtgärder i skogen samt kontakten med Metsä Groups skogsexpert.

Skogsskiftets grundservice

Efter skogsskiftets grundservice är brådskande skogsvårds- och avverkningsarbeten utförda med hög kvalitet och de kommande årens behov är kartlagda. Skogsägaren kan utan bekymmer njuta av avkastningen från sin skog.