Markberedning


Markberedningen skapar tjänliga växtförhållanden för den nya trädgenerationen. Vid markberedningen skapar man upphöjningar, där fukt-, temperatur- och näringsförhållandena är de bästa möjliga för de plantor som planteras eller frön som sås. Metsä Group har redan länge varit en föregångare i vårt land i fråga om utveckling av markberedningsmetoder.

Markberedningen har en avgörande betydelse för plantbeståndets tidiga utveckling. En väl utförd markberedning med rätt metod betalar sig fort tillbaka, då plantorna snabbt skjuter i väg och risken för skador förorsakade av ytvegetation, snytbagge och sorkar blir mindre.

Markberedningen utförs med grävmaskin eller skogsharv. Lämplig markberedningsmetod väljs utgående från odlingsmetod, markens bördighet, jordart och fuktförhållanden. Vi gynnar vändhögläggning, eftersom metoden skapar goda tillväxtförutsättningar för plantorna, är miljövänlig och minskar de framtida plantskogsvårdskostnaderna.

Våra experter kan välja den bästa markberedningsmetoden för din skog.

Harvning tillämpas på torra moar och kargare boniteter då vattenhushållningen är i skick. Harvning är den lämpligaste markberedningsmetoden vid naturlig förnyelse av tall. Lämpar sig inte för torvmarker. 

Fläckupptagning tillämpas på små objekt. Sluttningar, stenbundna platser och landskapsmässigt känsliga områden är lämpliga objekt. Fläckupptagning lämpar sig inte för platser med tjock förna eller våta platser. Kan tillämpas vid sådd och naturlig förnyelse på torvmarker. 

Högläggningsobjekt är bördiga växtplatser som förnyas genom plantering. Alla granplanteringsobjekt markbereds genom högläggning. 

Högläggning med fåror tillämpas på jämna och vattensjuka mineraljordar, där det finns orsak att styra dagvattnet med hjälp av beredningen. 

Dikningshögläggning tillämpas på sådana objekt, där man samtidigt med markberedningen vill åstadkomma en mera bestående torrläggning. Dikningshögläggning är främst en metod för torvmarker. 

Vändhögläggning tillämpas som metod i första hand vid plantering av gran, björk och tall på mineraljordar som inte har problem med vattenhushållning eller uppfrysning. Kan tillämpas vid plantering, sådd eller naturlig förnyelse på torvmarker i kombination med dikningshögläggning eller då vattenhushållningen är ordnad genom dikning. 

Fläckhögläggning tillämpas vid förnyande av gran, björk och tall på finfördelade mineraljordar och torvmarker. Kan tillämpas för plantering, sådd eller naturlig förnyelse på torvmarker i kombination med dikningshögläggning eller då vattenhushållningen är ordnad genom dikning. 


Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

0–1 år gamla förnyelseobjekt

Nytta

En väl utförd markberedning säkrar att plantbeståndets tidiga utveckling är snabb och minskar behovet av gräsbekämpning och tidig röjning.

Arbetets längd

0,5 ha/dag

Pris

180‒490 €/ha

Servicebeskrivning

Markberedningen skapar ett tillräckligt antal tjänliga odlingspunkter för plantorna eller fröna. Man kan komma överens med Metsä Groups skogsexpert om markberedning och den metod som tillämpas i samband med virkesaffären. Om man driver grot från förnyelseobjektet för energianvändning, utförs markberedningen efter att groten har torkat och transporterats till väg.

Markberedningen utförs av våra yrkeskunniga skogsvårdsentreprenörer.

Vid markberedning

  • Utförs 1600–2200 planterings- eller såningspunkter per hektar, beroende på odlingstäthet.
  • Markberedningen utförs i regel med grävmaskin, varvid man samtidigt kan förbättra förnyelseobjektets torrläggning.
  • I samband med markberedningen iståndsätts vid behov gamla diken, gamla dikningar kompletteras och ytvattnen dirigeras med hjälp av fåror.
  • Vattenskyddet är alltid en viktig del av markberedningen. Särskild vikt fästs vid vattenskyddet på objekt, där man iståndsätter diken eller gräver fåror. Urlakningen av fasta partiklar och näringsämnen hindras med hjälp av slamgropar och grävningsavbrott samt vid behov sedimenteringsbassänger och översilningsområden.

Efter markberedningen är förnyelseobjektet klart för plantering av nya plantor eller sådd av frön. Naturlig förnyelse förutsätter i regel också markberedning.

Markberedning

En välgjord markberedning tryggar en bra start för plantorna eller de frön som sås.                    

 
 

kääntömätästys

Kääntömätästys on Metsä Groupin kehittämä menetelmä, joka luo taimelle hyvät kasvuolosuhteet ja vähentää vesakon syntyä.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

 

 

 

 

 

 

Vähemmän ravinnehuuhtoutumia

Kääntömätästyksessä maanpintaa rikotaan vain mättäiden kohdalta ja siksi ravinnehuuhtoumat vähenevät.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Plantor av gran, tall och björk

Plantor

Du lyckas bäst med etableringen av ny skog om du använder plantor som Metsä Group tillhandahåller.

Frön

Du lyckas bäst med etableringen av ny skog om du använder frön som Metsä Group tillhandahåller.

Plantering av gran-, tall- och björkplantor

Plantering

Plantering är det säkraste och snabbaste sättet att grunda en ny skog. Plantering lämpar sig väl för gran, tall och vårtbjörk. Fråga mera av våra skogsexperter!