Plantor av gran, tall och björk

 

Vi erbjuder plantor av tall, gran och vårtbjörk som har drivits upp från förädlat frö. Vi använder alltid frö av bästa möjliga ursprung, vilket leder till att träden växer till och med 20-30 procent bättre och att de också är av bättre kvalitet än träd med beståndsursprung. Förädlade plantor har en snabb höjdtillväxt, vilket leder till att ett etablerat plantbestånd bildas snabbt.

Det lämpligaste trädsalaget och planttypen väls utgående från växtplatsens bonitet och skogsägarens målsättningar. Metsä Group har under en lång tid varit en föregångare inom skogsförnyelse och våra skogsexperter har den bästa sakkunskapen för val av trädslag och planttyp.

I södra och mellersta Finland använder vi 15-30 cm höga granplantor i mellanstor kruka. På de allra bördigaste boniteterna rekommenderar vi plantor i stor kruka.

Tallplantorna är 9–20 centimeter höga ettåriga potplantor.

Vårtbjörkplantorna är 30–60 centimeter höga ettåriga potplantor.

Alla plantor som Metsä Group tillhandahåller kan planteras behändigt med planteringsrör. Barrträdsplantorna har behandlats för att bekämpa snytbagge. Då man använder lämpligt plantmaterial kan man plantera under nästan hela den tjälfria perioden.

Sådd av tall lämpar sig för karga objekt där gräs inte hotar plantornas utveckling.

Du lyckas bäst med etableringen av ny skog om du använder plantor som Metsä Group tillhandahåller. Vi levererar årligen inemot 40 miljoner plantor till de finländska skogsägarna.

Du känner väl till att du av oss kan beställa skogsförnyelsen som blandkultur av tall och gran, vilket innebär att man sår tallfrön bland granplantorna. På det sättet åstadkommer man en blandskog som är hållbarare och mångsidigare än bestånd med endast ett trädslag, vilken också växer väl. Metoden lämpar sig särskilt väl i områden med stor risk för älgskador, men den minskar också risken för andra skador. Läs mera här eller fråga mera om blandkultur av vår skogsexpert.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grunddata

Objekt

0–1 år gamla förnyelseavverkningar, där markberedningen är utförd.

Nytta

Användning av plantor som bäst lämpar sig för växtplatsen tryggar att skogens tidiga utveckling är snabb vilket minskar risken för skogsskador och behovet av tidig skogsvård. Träden blir snabbväxta och av hög kvalitet tack vare det förädlade frö- och lantmaterialet.

Arbetets längd

Leverans enligt överenskommelse.

Pris

300‒600 €/ha

servicebeskrivning

Det lönar sig att lämna plantbeställningen så tidigt som möjligt, så vi kan reservera ett tillräckligt stort antal plantor till vårens och sommarens leveranser. Det lönar sig att komma överens om plantbeställningen med vår skogsexpert i samband med virkesaffären.   

Vid plantbeställningen

  • Man kommer överens om vilket trädslag som används vid odlingen samt antal och slag för de plantor som används.
  • Granar planteras 1800‒2000, tallar 2000‒2200 och vårtbjörkar 1600 stycken per hektar.
  • Man kommer överens om vem som utför arbetet och en planerad tidpunkt för närarbetet utförs.
  • Metsä Group levererar plantorna och eventuella arbetsredskap till en överenskommen plats.
  • Vi utför plantering eller sådd enligt överenskommelse och rapporterar till skogsägaren.
  • Vi ansvarar vid behov för myndighetsanmälningar.

Den nya trädgenerationen växer snabbt tack vare plantor av bästa kvalitet som lämpar sig för växtplatsen. Våren efter odlingen lönar det sig att försäkra sig om att odlingen har lyckats.

Metsä Group ger en garanti på fel som beror på plantskolan eller på planteringsarbetet (inklusive uppfrysning på grund av höstplantering), vilken är i kraft till slutet av juni av det år som följer efter leveransen. Garantin omfattar hjälpplantering på Metsä Groups bekostnad, om mera än 10 % av plantorna på skötselområdet har förstörts till följd av fel som härstammar från plantskolan eller felaktigt planteringsarbete. Metsä Group svarar inte för naturliga skador eller andra skador på plantorna till den del de inte beror på fel som härstammar från plantskolan eller Metsä Groups eller dess underleverantörs felaktigt utförda planteringsarbete.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Markberedningen

Markberedningen skapar tjänliga växtförhållanden för den nya trädgenerationen. Våra experter kan välja den bästa markberedningsmetoden för din skog.

Frön

Du lyckas bäst med etableringen av ny skog om du använder frön som Metsä Group tillhandahåller.

Plantering av gran-, tall- och björkplantor

Plantering

Plantering är det säkraste och snabbaste sättet att grunda en ny skog. Plantering lämpar sig väl för gran, tall och vårtbjörk. Fråga mera av våra skogsexperter!