Plantskogsgallringen ger tillväxtutrymme

 

Plantskogsgallring är aktuellt då granbestånd är 3‒4 meter höga, tallbestånd 4‒7 meter höga och vårtbjörkbestånd 4‒5 meter höga. I Norra Finland kan plantskogsgallringen utföras till och med något tidigare. Plantskogsgallringen upprätthåller tillväxten, men åtgärden är dessutom viktig för beståndets kvalitet, eftersom plantskogsgallringen bereder utrymme för träd av god kvalitet, då förväxta träd och träd av dålig kvalitet avlägsnas.

Det lönar sig att utföra plantskogsgallringen vid rätt tid, eftersom kostnaderna ökar och skogens tillväxt lider om åtgärden försenas. Ett jämnt plantbestånd, där träden har tillräckligt utrymme uppnår förstagallringsskedet betydligt tidigare än ett ogallrat bestånd.

Man kan få statligt bidrag för finansiering av hållbart skogsbruk (sk. Kemera-stöd) för plantskogsgallring. Våra skogsexperter kan berätta mera om stödmöjligheterna och vid behov tar de hand om anmälningar och ansökningar i anslutning till stöden. Vi ansöker om alla stöd direkt till skogsägaren.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

3–7 meter höga plantbestånd.

Nytta

Träden får mera tillväxtutrymme och de träd som är av bästa kvalitet lämnas kvar att växa. Trädens tillväxt sporras av gallringen och förstagallringens ekonomiska lönsamhet förbättras.

Arbetets längd

1,2–3 ha/dag

Pris

300‒700 €/ha

servicebeskrivning

Plantskogsröjningen utförs, då beståndet har uppnått en höjd på 3–7 meter, beroende på trädslag och beståndets täthet. I Södra och Mellersta Finland innebär det i regel att beståndet är 10–15 år gammalt.

Vid plantskogsgallringen

  • Kommer man med vår skogsexpert överens om de objekt som skall gallras.
  • Vi utför arbetet enligt överenskommelse och till rekommenderad täthet.
  • Från barrträdsplantbestånd avlägsnas lövträd, träd av dålig kvalitet, förvuxna träd och träd som växer för nära varandra, vilka hindrar barträdens tillväxt. Träd som lämnas kvar ska stå på minst en meters avstånd från varandra.
  • I barrträdsbestånd lämnas vid behov lövträd för att komplettera plantbeståndet så, att den totala tätheten uppfyller målsättningen. Lövträd lämnas inte på mindre än två meters avstånd från barrträdsplantor.
  • Lövträd som är viktiga för mångfalden, så som asp, sälg, rönn och al lämnas kvar på lämpliga ställen.
  • Våra skogsarbetare kontrollerar plantbeståndets täthet med regelbundna provytor och rapporterar mätresultaten då arbetet är slutfört.
  • Vi sänder en rapport över utfört arbete till skogsägaren.
  • Vi lämnar erfordrade anmälningar och Kemera-finansieringsansökningar. 
  •  Vi uppdaterar beståndsuppgifterna i Metsäverkko för kunder med avtal om skötsel av skogsegendomen.

Den eftersträvade tätheten vid plantskogsgallring är 2000–2200 i tallbestånd, 1800–2000 i granbestånd och cirka 1600 stammar av god kvalitet per hektar i vårtbjörksbestånd.

Efter en väl utförd plantskogsgallring får beståndet i lugn och ro vänta på förstagallring.

Tapios råd i god skogsvård tillämpas vid plantskogsgallringar. Beståndet får högst vara 20 % tätare än målsättningen efter utförd plantskogsgallring. Om det kvarlämnade beståndet är tätare än nämnda gräns, utförs det korrigerande arbetet av Metsä Group utan debitering.

Prissättningen av plantskogsvårdsarbeten belönar åtgärder vid rätt tid

Vid prissättning av plantskogsgallring och tidig röjning tillämpas en modell som grundar sig på fyra stubbdiameterklasser och fem avgångsklasser. Modellen belönar skogsägaren för åtgärder som utförs vid rätt tid. Då plantskogsvårdsarbetena utförs vid rätt tid, är priset förmånligare: för varje år som plantskogsvårdsarbetet fördröjs, ökar kostnaderna cirka 10–15 procent. Skogsägaren får alltid en uppskattning av kostnaderna av Metsä Groups skogsexpert då arbetet beställs. Det slutliga priset fastställs utgående från avgång och stubbdiameter då arbetet är utfört. 

Plantskogsvårdens svårighetsklasser

Tidig röjning och plantskogsgallring i samma tabell.

 
 

taimikonhoito

Taimikonhoito tarkoittaa taimikonharvennusta. Taimikonhoito parantaa ensiharvennuksen kannattavuutta.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Iståndsättning av ungskog

Iståndsättning av ungskog kräver stor yrkesskicklighet av den som utför arbetet. Därför lönar det sig att lita på det stenhårda kunnandet hos Metsä Groups skogsarbetare.

Förstagallringen är den viktigaste gallringen

Förstagallring

Vid förstagallringen avlägsnas träd av dålig kvalitet och träd som växer dåligt för att ge tillväxtutrymme åt kvalitetsträd. Med tanke på skogens framtid är förstagallringen den viktigaste gallringen.

Lägenhetsvärdering

Lägenhetsvärdering

Lägenhetsvärderingen är en uppskattning av skogsbruksvärdet av din fastighet. Det lönar sig att utföra en värdering när du planerar en skogsfastighetsaffär. En bouppteckning förutsätter också en pålitlig uppskattning av skogsfastighetens värde.