Taimiturva tryggar att det uppkommer ny skog

 

Taimiturva innebär att skogsägaren får ett väletablerat plantbestånd vid god tillväxt. Enligt skogslagen ska skogsägaren sörja för att det grundas ett nytt bestånd efter en förnyelseavverkning. Taimiturva är en tjänst, där Metsä Group i skogsägarens ställe tar ansvar för markberedning, plantering med kompletteringsplantering vid behov, gräsbekämpning och tidig röjning av plantbeståndet.

Taimiturva är ett bekymmersfritt sätt att försäkra sig om att den nya skogen tar fart. Tjänsten lämpar sig särskilt väl för skogsägare som har brist på tid eller vilka bor på en annan ort än den där skogen är belägen. Taimiturva är en tjänst enbart för våra ägarmedlemmar.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

0–1 år gamla förnyelseavverkningsobjekt.

Nytta

En professionellt utförd skogsförnyelse tryggar att plantorna i sin tidiga utveckling får ett avgörande försprång gentemot gräs och lövsly. Metsä Group tar helhetsansvar för plantskogens tillväxt till 1,3 meters höjd, så skogsägaren behöver själv nödvändigtvis inte besöka skogen alls.

Arbetets längd

Arbetet utförs under flera års tid

Pris

1100‒1500 €/ha

Servicebeskrivning

Taimiturva -avtalet ställs upp med Metsä Groups skogsexpert, i regel i anslutning till virkeshandel som gäller slutavverkning. Vi väljer i samarbete med skogsexperten lämplig markberedningsmetod och lämpligt trädslag utgående från växtplatsens bördighet och jordart.  

Tjänsten innehåller:

  • markberedning
  • plantor och plantering av dem
  • kontrollbesök och utvärdering av behovet av tidig skogsvård våren efter utförd plantering
  • kontrollrapport över förnyelsearbetet levereras per post
  • kompletteringsodling vid behov utan extra kostnader
  • vid behov avlägsnande av gräs kring plantorna och tidig röjning av plantbeståndet till garantipris
  • omfattande skogsförsäkring.

Vi överlåter ett fulltätt plantbestånd till skogsägaren då träden har nått en höjd av 1,3 meter. För tall och gran tar detta beroende på växtplats i regel 5–8 år i anspråk efter planteringen i Södra och Mellersta Finland. Följande åtgärd i plantskogen är plantskogsgallring, som utförs då beståndet har nått en höjd av 3‒4 meter i granbestånd och 4‒6 meter i tallbestånd.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är skogsägarens viktigaste verktyg. Skogsbruksplanen är en handbok för skötsel av skogsegendomen, vilken underlättar planering och utförande av åtgärder i skogen samt kontakten med Metsä Groups skogsexpert.

Skogsskiftets grundservice

Efter skogsskiftets grundservice är brådskande skogsvårds- och avverkningsarbeten utförda med hög kvalitet och de kommande årens behov är kartlagda. Skogsägaren kan utan bekymmer njuta av avkastningen från sin skog.