Tidig röjning håller plantorna vid liv

  

Vid den tidiga röjningen avlägsnas lövsly som hindrar barrträdsplantornas tillväxt. Dessutom gallras alltför täta grupper av barrträdsplantor invid diken, fuktiga ställen och såddfläckar i sådda tallbestånd.

Den tidiga röjningen säkrar att de värdefulla odlade plantorna hålls vid liv och att de växer snabbt.

Man kan få statligt bidrag för finansiering av hållbart skogsbruk (sk. Kemera-stöd) för tidig röjning. Våra skogsexperter kan berätta mera om stödmöjligheterna och vid behov tar de hand om anmälningar och ansökningar i anslutning till stöden. Vi ansöker om alla stöd direkt till skogsägaren.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

4‒8 år gamla plantbestånd av gran och tall, där plantorna har en höjd av cirka en meter.

Nytta

Tryggar plantornas tillväxt och håller kostnaderna vid följande skogsvårdsåtgärd på en rimlig nivå

Arbetets längd

1‒2,5 ha/dag

Pris

270‒500 €/ha

servicebeskrivning

Den tidiga röjningen tryggar de odlade plantornas tillväxt

Den tidiga röjningen utförs, då tall- eller granplantorna som skall odlas är cirka en meter höga, dvs. 4‒8 år efter plantering. I odlade plantbestånd av björk och asp behöver man i regel inte utföra tidig röjning. 

Tidig röjning i barrträdsplantbestånd innebär att man 

  • Avlägsnar lövslyet på två meters avstånd från barrträdsplantorna.
  • Avlägsnar träd av dålig kvalitet, dock inte naturvårdsträd
  • Vid behov gallrar barrträd som står på mindre avstånd än en halv meter från varandra så, att den bästa plantan för växtplatsen lämnas kvar.

Efter tidig röjning är den eftersträvade tätheten för granplantor 1800–2000 stycken per hektar. I planterade tallbestånd är motsvarande täthet 2000–2500 plantor per hektar. Om det är fråga om ett naturligt uppkommet eller sått tallbestånd, är den eftersträvade tätheten efter tidig röjning 3000–4000 stycken per hektar.

Man kan lämna lövträd i luckor, dvs. på större avstånd än två meter från utvecklingsdugliga barrträd. De lövträd som lämnas kvar bör vara lika höga eller lägre än de barrträd som odlas. I mån av möjlighet lämnas vårtbjörk.

Prissättningen av plantskogsvårdsarbeten belönar åtgärder vid rätt tid

Vid prissättning av plantskogsgallring och tidig röjning tillämpas en modell som grundar sig på fyra stubbdiameterklasser och fem avgångsklasser. Modellen belönar skogsägaren för åtgärder som utförs vid rätt tid. Då plantskogsvårdsarbetena utförs vid rätt tid, är priset förmånligare: för varje år som plantskogsvårdsarbetet fördröjs, ökar kostnaderna cirka 10–15 procent. Skogsägaren får alltid en uppskattning av kostnaderna av Metsä Groups skogsexpert då arbetet beställs. Det slutliga priset fastställs utgående från avgång och stubbdiameter då arbetet är utfört.

Plantskogsvårdens svårighetsklasser

Tidig röjning och plantskogsgallring i samma tabell.

tidig röjning

Den tidiga röjningen är ett av de viktigaste arbetsskedena med tanke på det kommande beståndet.

                              


 
 

taimikon varhaisperkaus

Varhaisperkauksessa poistetaan havupuutaimien kasvua haittaavaa lehtipuuvesakkoa.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

 

 

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Plantskogsgallring

Tack vare plantskogsgallring fortsätter trädens höjd- och diameterutveckling att vara snabb och förstagallringens ekonomiska lönsamhet förbättras avsevärt.

Skogsskiftets grundservice

Efter skogsskiftets grundservice är brådskande skogsvårds- och avverkningsarbeten utförda med hög kvalitet och de kommande årens behov är kartlagda. Skogsägaren kan utan bekymmer njuta av avkastningen från sin skog.