Values guide Metsä Group's operations

Goda förhållanden för plantorna med vändhögläggning

Vändhögläggning är Metsä Groups viktigaste markberedningsmetod på planteringsobjekt. Metoden lämpar sig för plantering av gran, björk och tall på mineraljordar, som inte har problem med vattenhushållning eller uppfrysning. Vid vändhögläggning vänder man tillbaka marken på samma plats, varvid förnan blir under mineraljorden, vilket skapar en näringsrik och bra växtplats för plantorna.

Vändhögläggningen har många fördelar jämfört med andra markberedningsmetoder. Eftersom man inte söndrar marken mer än nödvändigt, uppstår det mindre lövsly, vilket minskar på plantskogsvårdsutgifterna. Terrängen hålls jämn och det är lätt att röra sig också efter markberedningen. Effekterna på landskapet är också mindre. Näringsurlakningen är mindre än för andra markberedningsmetoder eftersom marken söndras mindre. Fråga mera av din egen skogsexpert!

Planteringspunkten i en vändhöglagd hög:


  • Plantera plantan på den högsta punkten så nära mitten på högen som möjligt.
  • Plantans avstånd till humusgränsen minst 15 cm.
  • Tillräckligt djupt, dvs. krukans botten ända ner i humusskiktet.
  • Högen tillpackas lätt kring plantan.