Skogsvård

För vilket utvecklingsskede i din skog är du intresserad av tjänster? Välj utvecklingsskede på bilden.

Markberedningen

Markberedningen skapar tjänliga växtförhållanden för den nya trädgenerationen. Våra experter kan välja den bästa markberedningsmetoden för din skog.

Plantor av gran, tall och björk

Plantor

Du lyckas bäst med etableringen av ny skog om du använder plantor som Metsä Group tillhandahåller.

Frön

Du lyckas bäst med etableringen av ny skog om du använder frön som Metsä Group tillhandahåller.

Plantering av gran-, tall- och björkplantor

Plantering

Plantering är det säkraste och snabbaste sättet att grunda en ny skog. Plantering lämpar sig väl för gran, tall och vårtbjörk. Fråga mera av våra skogsexperter!

Tidig röjning håller plantorna vid liv

Tidig röjning

Tidig röjning innebär att man 4‒8 år efter plantering avlägsnar lövsly som hindrar barrträdens tillväxt. Fråga mera av våra skogsexperter!

Plantskogsgallring

Tack vare plantskogsgallring fortsätter trädens höjd- och diameterutveckling att vara snabb och förstagallringens ekonomiska lönsamhet förbättras avsevärt.

Iståndsättning av ungskog

Iståndsättning av ungskog kräver stor yrkesskicklighet av den som utför arbetet. Därför lönar det sig att lita på det stenhårda kunnandet hos Metsä Groups skogsarbetare.

Förstagallringen är den viktigaste gallringen

Förstagallring

Vid förstagallringen avlägsnas träd av dålig kvalitet och träd som växer dåligt för att ge tillväxtutrymme åt kvalitetsträd. Med tanke på skogens framtid är förstagallringen den viktigaste gallringen.

Förröjning

Förröjning

Vid förröjning avlägsnar man träd som hindrar virkesdrivning. Förröjningen förbättrar drivningens effektivitet och förhindrar drivningsskador. Fråga mer av Metsä Groups skogsexperter.

Gallring tryggar beståndets livskraft

Gallring

Gallringar förbättrar beståndets tillväxtförutsättningar och därför blir träden snabbare grövre i gallrade bestånd. Gallringen ger inkomster till skogsägaren. Fråga mera av Metsä Groups skogsproffs.

Tillväxtgödsling förbättrar avkastningen i välvårdad skog

Tillväxtgödsling

Vår skogsexpert hjälper dig att hitta objekt som lämpar sig för tillväxtgödsling och vid valet av det gödselmedel som bäst lämpar sig för objektet i fråga.

Vitaliseringsgödsling korrigerar tillväxtstörningar

Vitaliseringsgödsling

Tack vare vitaliseringsgödsling kan träden utnyttja skogsmarkens tillväxtpotential fullt ut. Våra skogsexperter hjälper till med att identifiera näringsämnesstörningar och korrigering av dem.

Förnyelseavverkningar ger de största inkomsterna

Förnyelseavverkning

En förnyelseavverkning är aktuell, då en förnyelse av skogen ger skogsägaren större nytta än att låta skogen växa.

Röjning av förnyelseobjekt

Röjning av förnyelseobjekt underlättar markberednings- och förnyelsearbeten. Fråga mera av Metsä Groups skogsexpert.

Plockhuggning och luckhuggning

Vid plockhuggning avlägsnar man av de största träden på figuren. Vid luckhuggning avverkar man små öppningar i skogen, i regel 0,2–0,3 hektar stora.

Lägenhetsbesök

Lägenhetsbesök

Efter lägenhetsbesöket har skogsägaren en klar helhetsbild av skogens nuläge, skogsvårdsbehov, avverkningsmöjligheter och Metsä Groups tjänster.

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är skogsägarens viktigaste verktyg. Skogsbruksplanen är en handbok för skötsel av skogsegendomen, vilken underlättar planering och utförande av åtgärder i skogen samt kontakten med Metsä Groups skogsexpert.

Servicepaket

Skogsskiftets grundservice

Efter skogsskiftets grundservice är brådskande skogsvårds- och avverkningsarbeten utförda med hög kvalitet och de kommande årens behov är kartlagda. Skogsägaren kan utan bekymmer njuta av avkastningen från sin skog.

Naturvårdstjänster

Naturvårdstjänsterna omfattar kartläggning av naturvärden och åtgärder som främjar naturens mångfald. Vid en kartläggning av naturvärden kartläggs natur- och ekonomiska värden så noggrant som möjligt.

Lägenhetsvärdering

Lägenhetsvärdering

Lägenhetsvärderingen är en uppskattning av skogsbruksvärdet av din fastighet. Det lönar sig att utföra en värdering när du planerar en skogsfastighetsaffär. En bouppteckning förutsätter också en pålitlig uppskattning av skogsfastighetens värde.

Skogsbilvägar

Skogsbilvägar

En skogsbilväg som är i bra skick möjliggör virkesdrivning och skogsvårdsarbeten året om, höjer fastighetens värde och betjänar rekreationsanvändning av skogen. Våra skogsexperter utvärderar behovet av att grundreparera eller bygga skogsbilväg.

Iståndsättningsdikning

Beståndets tillväxt återhämtar sig till följd av iståndsättningsdikningen. Från Metsä Group får man alla tjänster i anslutning till iståndsättningsdikning behändigt via samma kontaktperson.

Skräddarsydd skötsel av skogsegendomen

Om man ville ta hand om allt detta själv på ett tillnärmelsevis lika bra sätt, borde man ha samma utbildning och erfarenhet. Det är bra att kunna vara ödmjuk och erkänna att man behöver en partner och rådgivare.” Matti Mäkeläinen, ägarmedlem, Vilppula.

Skogen är en levande egendom. Ju bättre du vårdar den, desto mer ökar dess värde.

Du behöver dock inte själv vara professionell inom skogsbranschen för att vårda din skog, för vi är det. Via din kontaktperson får du planering av skogs- och naturvården samt högkvalitativa material och yrkesfolk till din skog, oberoende av om det rör sig om vårdad eller ovårdad skog, stor eller liten gård, var som helst i Finland. Som ägarmedlem kan du betala de beställda arbetena och materialen även med de bonusar som du samlat in från virkesaffärer.

Medlemskap i Metsäliitto Osuuskunta innebär för dig valfrihet som skogsägare: du kan besluta om du sköter skogsarbetena själv eller låter oss ta hand om en del eller till och med allt. Som ägarmedlem kan du till och med överlåta skötseln av hela din skogsegendom till oss. Då ser vi till att din skog sköts enligt dina önskemål och att dina långsiktiga planer som skogsägare blir verklighet. Hos oss kan du vara den skogsägare du själv vill – med dina egna önskemål och målsättningar!