Plantering


Plantering är det säkraste och snabbaste sättet att grunda en ny skog. Plantering lämpar sig väl för gran, tall och vårtbjörk. På förnyelseobjektet planteras 1600–2200 plantor per hektar. Planteringsobjektet ska alltid markberedas före plantering.

Valet av trädslag och planteringstäthet beror på växtplatsens bördighet och skogsägarens egna mål. Våra skogsexperter kan ge råd vid val av trädslag och typ av planta.

Vid plantering används alltid potplantor av härkomst som lämpar sig för planteringsobjektet. Plantorna har behandlats på plantskolan för att hindra att snytbaggen skadar plantorna. Planteringssäsongen varar från början av maj till slutet av september.

Genom att använda rätt trädslag för växtplatsen, Metsä Groups plantor av hög kvalitet och rätt storlek säkrar du att du får ett tätt plantuppslag i din skog.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

0–2 år gamla förnyelseavverkningsobjekt som är markberedda.

Nytta

Plantering är det snabbaste och säkraste sättet att grunda ett tätt plantbestånd av jämn kvalitet. Vi planterar med stor yrkesskicklighet.

Arbetets längd

0,4 ha/dag

Pris

630‒1100 €/ha

Servicebeskrivning

Snabba ryck är trumf när man planterar

Det lönar sig att komma överens om plantbeställning och planteringsarbete med vår skogsexpert i samband med virkesaffären. Planteringen utförs så snabbt som möjligt efter markberedningen, dock senast våren efter att markberedningen är utförd. På det sättet får plantorna en bördig växtplats och välbehövligt försprång gentemot konkurrerande ytvegetation.

Planteringssäsongen börjar på våren, då tjälen har gått ur marken. Planteringarna kan fortgå hela sommaren, ända till hösten, om man använder sig av lämpligt plantmaterial. Våra yrkeskunniga och erfarna skogsarbetare ansvarar för planteringsarbetet.

Vid plantering

  • Vi levererar avtalat antal plantor av hög kvalitet till planteringsobjektet.
  • Vi sköter vid behov om att plantorna blir omskötta före och under planteringen.
  • Vi planterar till en planttäthet som motsvarar skogsvårdsrekommendationerna. För gran är antalet 1800–2000 st/ha, för tall 2000–2200 st/ha och för vårtbjörk 1600 st/ha.
  • Våra skogsarbetare försäkrar sig om rätt planteringstäthet och arbetets kvalitet med hjälp av provytor och resultaten rapporteras till Metsä Groups system.

Efter planteringen finns det ett plantbestånd som uppfyller skogsvårdsrekommendationerna på beståndsfiguren. Det lönar sig att följa med plantbeståndets utveckling under 2–3 växtperioder efter planteringen. Särskilt på bördiga växtplatser kan det finnas ett behov av att avlägsna gräs kring plantorna redan sommaren efter planteringen.

Metsä Group ger en garanti på fel som beror på plantskolan eller på planteringsarbetet (inklusive uppfrysning på grund av höstplantering), vilken är i kraft till slutet av juni av det år som följer efter leveransen. Garantin omfattar hjälpplantering på Metsä Groups bekostnad, om mera än 10 % av plantorna på skötselområdet har förstörts till följd av fel som härstammar från plantskolan eller felaktigt planteringsarbete. Metsä Group svarar inte för naturliga skador eller andra skador på plantorna till den del de inte beror på fel som härstammar från plantskolan eller Metsä Groups eller dess underleverantörs felaktigt utförda planteringsarbete.

plantering

En ny skog grundas alltid i stället för den som avverkas. Plantering är den säkraste förnyelsemetoden.

                   

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Markberedningen

Markberedningen skapar tjänliga växtförhållanden för den nya trädgenerationen. Våra experter kan välja den bästa markberedningsmetoden för din skog.

Tidig röjning håller plantorna vid liv

Tidig röjning

Tidig röjning innebär att man 4‒8 år efter plantering avlägsnar lövsly som hindrar barrträdens tillväxt. Fråga mera av våra skogsexperter!