Anvisningar till den självverksamma planteraren

 

Avsikten är att förbättra plantornas tillväxt

En väl utförd markberedning är en förutsättning för att skogsförnyelsen skall lyckas och därmed ett av de viktigaste arbetena i skogsbruket. En väl utförd markberedning underlättar odlingsarbetena, försnabbar plantornas tillväxt, förebygger skador som förorsakas av snytbagge och minskar det framtida behovet av plantskogsvård samt förbättrar virkesproduktionens lönsamhet långt in i framtiden.

Plantering genast efter markberedning

På momarker utför man vid markberedningen upphöjningar på ett sådant sätt, att deras yta består av mineraljord så som sand, mosand eller mjäla. Den näringsrika humusen blir inne i upphöjningen. På torvmarker bildas upphöjningens yta av förmultnad torv. Vi utför markberedningen med grävmaskin (högläggning och fläckupptagning) eller skogstraktor (harvning och anpassad plogning). Vi undviker att i onödan söndra markytan, oberoende av metod.

Då markberedningen är utförd, finns det ett antal odlingspunkter som motsvarar den planerade odlingstätheten med undantag för blockfält, diken och andra områden som inte lämpar sig för markberedning. Rätt planteringspunkt finns mitt på förhöjningen, i regel på det högsta stället. Plantan bör planteras så djupt, att plantkrukan blir täckt av cirka 5 cm jord. Det lönar sig att utföra planteringen så fort som möjligt efter markberedningen. Sådd bör utföras genast då snön har smält på våren. Markberedningsobjekt som är markberedda på hösten kan man bra odla under följande växtperiod.

Diken och fåror leder bort överflödigt vatten

Om förnyelseobjektet eller en del av objektet är alltför vått för att plantorna skall växa bra, så gräver vi 20–30 cm djupa fåror och iståndsätter gamla diken som en del av markberedningen. Fårorna leder ytvatten, medan iståndsättning av diken ger upphov till en mera bestående dräneringseffekt. Vi leder vattnen så att miljön inte skadas. Vi lämnar till exempel grävningsavbrott och stenar i fårorna, vilka gör att vattnet rinner långsammare, vilket hindrar att markpartiklar och näringsämnen urlakas.

Planteringspunkterna i markberedningsspåret

En väl utförd markberedning är grunden för lyckad skogsodling och för plantornas utveckling. Markberedningen är dock bortkastad, om plantering eller sådd utförs på fel sätt.

 

PLANTERINGSSTÄLLET VID VÄNDHÖGLÄGGNING:

 • På det högsta stället, så nära mitten som möjligt.
 • Plantan på minst 15 cm avstånd från humusen.
 • Tillräckligt djupt, dvs. plantkrukans botten bör nå ända ned till humusskiktet.
 • Vid planteringen packas högen lätt kring plantkrukan.

 

ODLINGSSTÄLLE VID FLÄCKUPPTAGNING:

 • Plantering på så högt ställe som möjligt och på minst 15 cm avstånd från humusen.
 • I långa fläckar kan man plantera två plantor.
 • På objekt som sås, utförs sådden på 5-10 cm avstånd från humusen och sådjupet får variera mellan 0,5 och 1 cm.

 

 

PLANTERINGSSTÄLLET VID FLÄCKHÖGLÄGGNING:

 • På det högsta stället, så nära mitten som möjligt.
 • Plantan på minst 15 cm avstånd från humusen.
 • Tillräckligt djupt, dvs. plantkrukans botten bör nå ända till nedre delen av humusskiktet.
 • Vid planteringen packas högen lätt kring plantkrukan.

 

 

 

PLANTERINGSSTÄLLET VID ANPASSAD PLOGNING

 • Plantering på tiltan (a). På jordar som inte fryser upp, planteras plantan mellan fåran och tiltan (b).
 • Plantan på minst 15 cm avstånd från humusen.
 • Avstånd mellan plantorna 1,5–2 meter.
 • Plantering tillräckligt djupt och lätt återpackning av tiltan.

 

PLANTERINGSSTÄLLET VID HÖGLÄGGNING MED FÅROR:

 • På det högsta stället, så nära mitten som möjligt.
 • Plantan på minst 15 cm avstånd från humusen.
 • Tillräckligt djupt, dvs. plantkrukans botten bör nå ända ned till humusskiktet.
 • Vid planteringen packas högen lätt kring plantkrukan.

 

ODLINSSTÄLLE VID HARVNING:

 • Plantering på så högt ställe som möjligt och på minst 15 cm avstånd från humusen.
 • Avstånd mellan plantorna 1,5–2 meter. En bra planteringspunkt är viktigare än ett jämnt avstånd mellan plantorna, minimiavstånd mellan plantorna 1 meter.
 • Sådden utförs inte på det högsta och inte på det lägsta stället.
 • Vidd sådd strävar man till att få ett tunt (0,5–1 cm) skikt av jord på fröna.

Kontrollera plantorna

 1. Öppna några lådor slumpmässigt då du har fått plantorna och kontrollera kvaliteten före planteringen. Plantorna bör vara friska och livskraftiga. De får inte ha
  • flera toppar eller bruna toppar
  • mögel, spår av sjukdom eller insekter eller mekaniska skador
  • kraftigt böjd stam
  • flera plantor i samma kruka
  • större löv än ”mössöron” i fråga om lövträd
 2. Kontrollera att plantorna uppfyller den minimihöjd som står angiven på lådan eller säcken.
 3. Det finns alltid en viss variation också mellan plantor från samma parti och det kan finnas enstaka plantor av sämre kvalitet. Kontakta mig omedelbart om mera än fem procent av plantorna är av dålig kvalitet.

Lagring av plantorna

Om du har beställt fryslagrade plantor som levereras djupfrysta i lådor

 1. Ställ lådorna i skuggan och öppna handtagsluckorna. På det sättet kommer luften åt att cirkulera i lådorna. Om plantorna har levererats i säckar, rullas säcken ned till övre kanten på plantkrukorna.
 2. Låt plantorna tina upp. En sval plats, skyddad för direkt solljus är lämplig. I regel tar upptinandet 3–5 dygn i anspråk.
 3. Det är rätt tid att plantera, då plantkrukorna har tinat och lossnar från varandra. Plantera plantorna så fort som möjligt efter att de har tinat. Följ med hur fuktiga plantorna är och bevattna dem vid behov om du inte planterar dem genast. Plantera plantorna så fort som möjligt om de levereras upptinade. Bevattna plantorna vid behov under lagringen. Rätt lagrade plantor som bevattnas hålls i bra skick 2–3 veckor.

Plantering av plantorna

 1. Plantorna kan planteras, då de har tinat och det kommer lite vatten från krukan då man klämmer den lätt. Bevattna plantorna vid behov.
 2. Plantera plantorna i tjälfri, markberedd mark. Det bästa planteringsstället är mitt på högen eller på den högsta punkten av en mineraljordsyta, om ingen markberedning har utförts. En planta som har planterats tillräckligt djupt mitt i markberedningshögen rotar sig väl och växer bäst.
 3. Lämna cirka 5 cm jord på plantkrukan. Mineraljordsskiktet runt plantan skyddar plantan mot skadorav snytbagge. Undvik att plantera utan föregående markberedning!
 4. Tomma plantlådor kan förstöras som blandavfall eller energiavfall.