Values guide Metsä Group's operations

Fågöarna beaktas vid skogsarbeten 

 

Metsä Group förnyar sina anvisningar för hur fåglarna beaktas i skogsbruket. 
”Ett centralt mål är, att tjänstemän och företagare ska ha enhetliga verksamhetsmodeller och information om på vilket sätt fåglarna kan beaktas då man är verksam i skogen”, berättar skolningskoordinator Markku Salmela från Metsä Group. ”Vi har ett äkta intresse av att påverka saken positivt.”

Stammarna av många fågelarter har minskat i ett globalt perspektiv. I Finland har till exempel stammarna av talltita och tofsmes reducerats betydligt. 

”Fåglarna kan beaktas på många sätt vid avverkningar och skogsvårdsarbeten och man kan till och med förbättra deras livsmiljöer. Till exempel har tillverkandet av konstgjorda högstubbar på avverkningarna blivit en del av den normala virkesdrivningen inom Metsä Group.”

”Sedan oktober 2016 har vi med skogsägarens samtycke lämnat konstgjorda högstubbar på avverkningsposterna. I fjol gjorde vi så på cirka 75 procent av arealen för rotaffärer. Det betyder mera än etthundratusen potentiella boplatser för fåglarna.”

Häckningsperioden känsligast


Häckningsperioden är känsligast för fåglarna. I sydligaste Finland infaller den viktigaste perioden mellan början av maj och slutet av juli, i norr ett par veckor senare. Vid avverkningar som utförs sommartid, minimeras skadan på fåglarnas häckning genom val av objekt, så att avverkningarna riktas till torra och karga moar.

”Fågeltätheterna är störst i bördiga, lövträdsdominerade skogar och kärr. Därför undviker vi sommaravverkningar i sådana objekt. Om vi avverkar sådana områden under sommaren, granskas området på förhand för att observera eventuell häckning”, berättar operationsförman Vesa Tuominen som har deltagit i utformandet av de nya anvisningarna.

Ibland kan en häckningsplats komma fram till exempel vid förröjning eller insamling av grot. ”I sådana fal lämnas boets näromgivning obehandlad och boplatsen markeras till exempel med fiberband så, att häckningen inte störs. På det sättet kan den följande länken i kedjan, så som avverkningsmaskinens förare eller markberedaren beakta boplatsen”, säger Tuominen.

Små åtgärder hjälper


En mycket liten del av skogarnas totalareale behandlas under fåglarnas häckningstid, men de som dagligen arbetar i skogen, råkar oundvikligt ut för situationer, där man upptäcker att fågelbo på arbetsplatsen.

”Därför vill vi, att alla ska veta hur man gör i sådana situationer. Avverkningsmaskinens förare kan till exempel få en förvarning om ett hökbo, om en vuxen fågel gör uppseendeväckande lovar kring avverkningsmaskinen”, säger Tuominen.

Tuominen påpekar, att lösningar som är bra för både fåglarna och skogsägaren ofta finns i små åtgärder och en positiv attityd.

”Fungerande och ekonomiska lösningar kan till exempel bestå av att grupper av naturvårsträd placeras invid en boplats eller av att man driver en del av en post senare på hösten.”