Values guide Metsä Group's operations

Generationsväxling i samförstånd också till fördel för skogen

Skogsägarnas medelålder är rejält över 60 år. Det innebär att allt flera skogsfastigheter inom de närmaste åren står inför ett ägarbyte. Det lönar sig att föra saken på tal med barnen redan i god tid före beslutet om att avstå från skogen. Då behöver man inte agera under tvång och stor brådska. Då man tar tag i saken i god tid, hinner man kartlägga olika alternativ och höra sig in på den yngre generationens synpunkter. Det är alltid bäst att föra vidare en skogsfastighet som en så enhetlig helhet som möjligt och till en sådan ägare som har ett genuint intresse för skogsbruk. En traditionell delning i lika stora skiften kan bli en belastning för alla och försäljningsvärdet kan också bli lägre.

Bondförnuft hellre än linjal

Det lönar sig också att fundera på en direkt fastighetsaffär i stället för gåva. Då köper ett av barnen skogsfastigheten direkt till sig och kompenserar sedan en del av köpeskillingen till sina syskon. Kompensationsbeloppet tolkas som en gåva av den som avträder, varvid också beskattningen utförs enligt den lindrigare första klassen. Köparens börda minskas av att köpeskillingen kan vara högst en fjärdedel lägre än gängse värde, varvid köparen inte får gåvoskattepåföljder. Prissättningen ska dock alltid grunda sig på en opartisk fastighetsvärdering.

Situationen blir avsevärt mera komplicerad om egendomen består av en traditionell lantgård med byggnader och eventuella strandparceller. En öppen diskussion om vilka saker som intresserar barnen är bättre än delning med linjal. En kan till exempel få gårdens skogar, en annan kan få fritidsbostaden och eventuella strandparceller och den tredje huvudbyggnaden och tomt omkring den.

Values guide Metsä Group's operations

Målet ställt vid ett resultat som tillfredsställer alla

En ny utmaning i fråga om generationsväxlingar enligt det ovan beskrivna finns i att värdet på gamla bostadshus på glesbygden har sjunkit brant. Det kan tvinga övertagarna till inbördes kompensationer för att nå ens någorlunda finansiell balans. Å andra sidan kan barndomshemmet ha ett sådant värde för barnen som inte går att mäta i euron. Det samma gäller naturligtvis alla aspekter av generationsväxlingen. Målet ska vara ställt vid att alla är nöjda.

Generationsväxlingen kan också utmynna i gemensamt ägande. Modellen har visat sig vara fungerande särskilt i fråga om skötsel av skogsegendom, men dock inte utan vissa randvillkor. Beslut om gemensam egendom ska ske enhälligt. Dessutom måste någon också i det fallet ha ett genuint intresse för skog och skogsvård.

Kom ihåg!

​INLED generationsväxlingen i tid. Ta saken till tals senast då du själv når pensionsålder.
​SPLITTRING av skogsegendom leder ofta också till försämring av dess värde. Sträva efter att hitta en ägare för skogen, en ägare med genuint intresse för skötseln av den.
​FUNDERA och kartlägg olika alternativ med barnen och en expert. Sök en lösning som alla är nöjda med.
​GOD förhandsplanering sparar pengar. Samtidigt tryggas fastighetens fortsättning och alla parter undviker onödiga skattepåföljder.