Values guide Metsä Group's operations

Hur kan man förbereda sig på klimatförändringens effekter i skogen

De risker som klimatförändringen för med sig har ofta kommit över nyhetströskeln på sistone. Många skogsägare är nog medvetna om riskerna på en allmän nivå, men det är inte alltid klart hurudana riskobjekt man har i den egna skogen och vad det skulle löna sig att göra åt dem.

Man är rädd för att klimatförändringen ska leda till att särskilt storm-, insekts-, och svampsjukdomsskadorna ska bli mera allmänna. Det finns ett beprövat knep för dessa: nu lönar det sig att sköta om sin skog, eftersom skogen är desto hållbarare mot skador ju livskraftigare den är.

Stormskador varje år

Under 2010-talet har försäkringsbolagen varit tvungna att ersätta stormskador alla år. De årliga ersättningsbeloppen har varierat från en dryg miljon till över 51 miljoner euro. De största skadorna förorsakas av åska med fallvindar, men det förekommer nog stormar också på vintern.

Inte ens den bästa skogsvård kan skydda mot fallvindar, men den hjälper mot andra hårda vindar. Det lönar sig till exempel att utföra gallringarna i tid, så att trädens rotsystem och stammar blir starka och tåliga mot vindar. Stammar som har förlorat sina toppar är mycket känsliga för snöbrott eller välter lätt vid snöfall. Kanterna mot förnyelseobjekt ska enligt möjligheterna formas med beaktande av de dominerande vindriktningarna för att minska risken för vindfällen.

Values guide Metsä Group's operations

Snabba åtgärder mot barkborre

Torrare och hetare somrar än tidigare leder till att granbarkborre och andra barkborrar blir allmännare. Även om granbarkborren normalt endast angriper försvagade granar, kan de vid massförekomster också förorsaka skada i friska granbestånd. Granbarkborrens angrepp känner man igen på att det finns små kådiga hål och spånor på stammen. Då skadan har observerats ska man agera snabbt och driva ut de barkborreangripna träden från skogen. Om man inte noterar angreppet, har träden torkat stående redan på hösten.

Lagen förpliktar att ta bort skadat virke

I Finland har man identifierat begränsningen av barkborrens skador som ett viktigt mål. Därför föreskriver lag om bekämpning av skogsskador att volymer på mera än 10 kubikmeter skadad gran och över 20 kubikmeter tall med stubbdiameter över 10 cm ska avlägsnas från skogen. I förnyelsemogen skog uppfylls kravet på avlägsnande om det finns flera än 10 välta gramstammar eller flera än 20 välta tallstammar per hektar.

Det är skäl att förhålla sig allvarligt till skyldigheten. Om de skadade träden inte avlägsnas och skadan sprider sig till grannens skifte, kan man hitta sig själv i rätten. Det lönar sig att komma överens om en kontroll med våra skogsexperter om man inte själv hinner ta sig ut i skogen. Det finns däremot ingen orsak att städa bort enstaka kullfallna träd. De förorsakar ingen fara, utan de berikar tvärt om skogens mångfald.
Till följd av klimatuppvärmningen kan allt mera omfattande skador av rotröta drabba både gran- och tallbestånd och angreppen sprida sig längre norrut än tidigare. Redan nu uppskattar man att rotrötan förorsakar skador för cirka 50 miljoner euro årligen. Risken för insektsskador ökar också i och med att nya arter kommer in söderifrån.

Mindre skaderisk i blandskogar

Skogsägare kan bäst förbereda sig för de ökande risker som klimatförändringen för med sig genom att använda inhemska trädslag vid förnyelse samt plantor och frön av rätt ursprung.

Plantskogsvård och gallring av ungskog ska också göras vid rätt tid enligt rekommendationerna. Man ska omsorgsfullt utföra stubbehandling då man avverkar barrträd under den tjälfria tiden. Vid behandlingarna strävar man efter att öka andelen blandskog och ett tillräckligt stort inslag av lövträd. Monokulturer av barrträd är allra känsligast för skador.

Så här förbereder du dig för skogsskador

​SKÖT väl om din skog.
​ANVÄND inhemska trädslag samt frön och plantor av lämpligt ursprung vid förnyelse.
​UTFÖR plantskogsvård och gallring av ungskog vid rätt tid enligt rekommendationerna.
​OBSERVERA eventuella snö-och insektsskador i din skog.
​SE TILL att det görs en stubbehandling vid avverkningar som utförs på ofrusen mark – vid Metsä Groups avverkningar utför drivningsföretagaren åtgärden enligt anvisningarna.