Lagfart på skogfastighet

Lagfarten stadfäster äganderätten

Du är skyldig att söka lagfart, dvs. inskrivning av äganderätten, hos Lantmäteriverket om du har blivit ägare till en fastighet, ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet. Lagfart ska sökas inom sex månader från det att köpe-, bytes- eller gåvobrevet som utgör grund för ändringen av äganderätten har undertecknats. Dödsbo behöver inte söka lagfart på sitt arv, men lagfart ska sökas efter arvskifte. Dödsbo kan vid behov söka förtydligande lagfart hos Lantmäteriverket eller fastställande av delägarförteckning hos magistraten.

Lagfartsbevis och gravationsbevis från Lantmäteriverket

Som skogsägare råkar du ut för sådana situationer, då du måste bevisa din äganderätt till skogen, till exempel då du använder skogen som säkerhet för lån eller då du överlåter skogsegendom. Då behöver du ett lagfartsbevis.

Av gravationsbeviset framgår servitut och inteckningar som belastar fastigheten. Intecknade servitut kan ha stor ekonomisk betydelse eller begränsa användningen av fastighet. Håll dig informerad om din skogs egenskaper och skaffa ett gravationsbevis.

Om du har för avsikt att köpa ett skogsområde, så ska du skaffa objektets lagfartsbevis, gravationsbevis och fastighetsregisterutdrag.

Håll också reda på beskattningsuppgifterna

Om du har ärvt, fått eller köpt skog, så ska du också sköta om din mervärdesskatteskyldighet.

Kontrollera också din rätt till skogsavdrag.

I anknytning till skogsbeskattningen är du skyldig att göra anteckningar. Skriv från början upp skogsbrukets inkomster och utgifter, så säkrar du att du utnyttjar avdragsrätten fullt ut.