​Metsä Group ökar avverkningarna på tjälfri mark

Values guide Metsä Group's operations

En utmaning på en miljon kubikmeter

Metsä Group har ställt som mål att öka gallringar som utförs på ofrusen mark med till och med 50 procent till 2019. Mikko Välikoski har som uppgift att hitta på hur det ska gå till.

Metsä Groups virkesanvändning ökar med cirka fyra miljoner kubikmeter per år i och med den nya bioproduktfabriken, som startades i Äänekoski augusti 2017. Det är inte brist på virke i Finland, men då drivningsvolymerna ökar, måste man ta i bruk nya metoder för att trygga en jämn virkesförsörjning.

”Därför har vi aktivt börjat utveckla virkesdrivningen, särskilt så den sker på ofrusen mark”, förklarar Mikko Välikoski från Metsä Group.

Metsä Group har initierat flera projekt i syfte att öka mängderna av rot- och leveransvirke. Välikoskis uppgift är att koordinera helheten. Under 2019 är målet ställt vid att driva tre miljoner kubikmeter från gallringar på ofrusen mark, jämfört med nuvarande två miljoner kubikmeter.

”En betydande ökningspotential finns just i gallringar under den tjälfria tiden. Effektivt utnyttjande av virkesterminaler, behärskande av virkesreserver och ett nytt sätt att schemalägga mottagningen av leveransvirke bidrar till att målet uppnås”, räknar Välikoski upp.

Det finns inga trollkonster

Det finns inga enskilda trollkonster för att öka drivningsvolymerna, utan Välikoski poängterar att det krävs långsiktigt arbete på alla sektorer. Samtidigt säkrar man att företagarnas resurser, skogsägarnas målsättningar och skogsnaturen beaktas alltid, då man tar i bruk nya verksamhetsmodeller.

”Genom att testa, utveckla och förmedla ny kunskap kan man bäst föra saker framåt. Vi samarbetar aktivt med maskinföretagare, forskare och skogsägare.”

Välikoski tror att ökningen av drivning på tjälfri mark delvis har bromsats upp av djupt rotade attityder inom skogsbranschen. ”Gallring av granbestånd på sommaren är ett bra exempel. Man tänker ofta att de skulle kräva vinterförhållanden, även om drivningen oftast lyckas till och med bättre under den tjälfria tiden.”

Erfarenheterna är goda av nya slag av maskiner och larvband. Arbetsmetoderna kan också utvecklas, så att drivningen kan utföras jämnare under året.

Nya gallringsmaskiner

Nya gallringsmetoder måste sökas också på grund av de milda vintrarna och allt längre menföresperioder. ”Varma vintrar tycks ha blivit ett bestående fenomen. Samtidigt har olika extrema väderfenomen blivit vanligare”, konstaterar Välikoski.

Den största utmaningen vid gallringar på ofrusen mark är markens bärighet. Då marken är våt, kan det bli ett problem att marken inte bär, inte endast på torvmark utan också på finfördelade mineraljordar.

”Vi har fått goda erfarenheter av sommardrivning med en ny typ av maskiner och nya typer av larvband. Ofta lyckas drivningen på torvmark bättre på sommaren än under dåliga vintrar, då man använder rätt sorts maskiner.”

Som exempel på nya lösningar nämner Välikoski ProSilvan avverknings- och utkörningsmaskiner på larvband, Ponsses utkörare med tio hjul samt en larvbandslösning som Koneosapalvelu har utvecklat, vilken utnyttjar en larvbandslösning som är bekant från grävmaskiner för att maximera bärigheten.

”Arbetsmetoderna kan också utvecklas. En del stämplingsposter kanske i framtiden avverkas på ofrusen mark, medan virket körs ut med vinterföre. Virke kan kanske också lagras vid väg på dikesren och där vänta på tjäle.”

På vinterposter året om

För drivningsföretagarna är Metsä Groups målsättning att öka virkesdrivningen på ofrusen mark en mycket välkommen utmaning.

”Med tanke på lönsamheten i vår verksamhet, är det väsentligt att vi kan sysselsätta maskinparken och våra anställda så väl som möjligt under alla tider på året. Med nuvarande resurser kan vi höja effekten avsevärt om det inte blir långa uppehåll i arbetet”, säger företagare Vesa Kärkkäinen från Forest-Linna Oy.

Kärkkäinen, som fungerar som områdesentreprenör i Mellersta Finland i Uurainen, Saarijärvi och Äänekoski, har redan fördomsfritt tagit i bruk nya maskinlösningar. Företaget har flera års erfarenhet av ProSilvas maskiner på larvband. ”Med dem har vi kunnat operera praktiskt taget året om på objekt som kräver vinteravverkning. Det finns inte ogjorda vinteravverkningar på vårt område, utan vi kunde till och med göra mera av dem”, berättar Kärkkäinen.

Dessutom har en av Forest-Linnas utkörare bärande larvband med larvbandspallar bekanta från grävmaskiner som Koneosapalvelu har utvecklat. ”Erfarenheterna av dem är också positiva. Vi har också använt larvband på framhjulen av avverkningsmaskinen med sex hjul. De ökar bärigheten förvånansvärt mycket. Visserligen är bärigheten inte lika ofta ett problem för avverkaren som för utköraren.”

I alla avverkningar är målet ställt vid felfritt drivningsspår. Markens bärighet är den största utmaningen då man opererar på ofrusen mark. Man kan undvika markskador genom att omsorgsfullt lägga ris i körspåren.

Positiv respons från skogsägarna

Omsorgsfull planering och förarnas yrkesskicklighet är i nyckelställning för att drivningen ska lyckas. ”Man kommer naturligtvis inte till alla stämplingsposter då det regnar mycket. Det krävs bra samarbete mellan avverkningsmaskinens förare och utköraren, så att stämplingspostens förhållanden beaktas i alla arbetsskeden”, betonar Kärkkäinen.

Skogsägarna har gett positiv respons om drivningsspåret, då det inte har bildats spår ens på fuktiga ställen.

”Ryktet har gått bland skogsägarna. Här gjorde grannen också en virkesaffär med Metsä Group, då grannen hörde att våra maskiner är i närheten”, säger Kärkkäinen och pekar på Metsä Groups färska fiberband som har satts upp för att markera en stämplingspost vid skogsvägen.

Efterfrågan på leveransvirke ökar

Vid sidan av utvecklandet av rotavverkningar, söker Metsä Group lösningar för att en större andel av leveransvirket skulle transporteras under den tjälfria tiden.

”Traditionellt kommer leveransvirket till vägkanten på vårvintern, då det också annars är hård press på transporterna”, säger Välikoski.

Målet är ställt vid att märkbart öka också mängden mottaget leveransvirke till och med 2019. Välikoski tror, att en ökande efterfrågan på massaved skapar nya möjligheter för skogsägare som utför drivning med egna maskiner.

”I Finland finns det aktiva skogsägare, som äger maskiner för både avverkning och utkörning. Flera av dem utför arbeten också för andra skogsägare. Därför kunde leveransvirkespartierna vara större och tidpunkten för överlåtelse av partierna kunde planeras noggrannare med den som levererar leveransvirke.”

Flexiblare stockleveranser

Sågverkens driftstopp under sommarloven är en faktor som begränsar drivningen sommartid. Då man inte kan leverera stock till sågarna, kan man inte heller upparbeta stockarna och transportera dem till vägkanten, eftersom de då riskerar att blåna.

”Vi strävar till att hitta nya lösningar till denna utmaning i samarbete med våra kunder som använder virke. Genom att periodisera semestrarna mera planenligt, kunde man åtminstone till en del påverka problemet”, uppskattar Välikoski.