Ofta ställda frågor

Values guide Metsä Group's operations

Medlemsärenden

Vilken nytta har man av medlemskap?

Som ägarmedlem är du berättigad till alla våra medlemstjänster och våra bästa förmåner, så som placeringsprodukter och bonus för virkeshandel. Du får också en egen skogsexpert från den ort där skogen är belägen och du kan ta i bruk webbtjänsten Metsäverkko, med vilken du kan sköta din skogsegendom på nätet. Du kan bekanta dig med de nämnda och andra medlemsförmåner på den här sidan.

Jag fick andelar i Metsäliitto Osuuskunta vid arvskifte. Kan jag överföra dem till mig själv?

Metsäliitto Osuuskuntas grundandelar och tilläggsandelar kan överföras till dig om du äger minst tre hektar skog. Dessutom lönar det sig att beakta, att om du äger skogen gemensamt med till exempel din make/maka eller syskon, så kan överföringen endast göras till dig och din maka/make tillsammans eller till den skogssammanslutning som du bildar med dina syskon.

För att få överföringen utförd ska du fylla i en ändringsblankett, där du meddelar uppgifterna om andelarna som ska överföras. Om du inte från tidigare är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, ska du dessutom fylla i medlemsblanketten med alla dina uppgifter. Som bilaga behövs dessutom kopia på skiftesinstrumentet ur vilket åtkomst av andelar framgår. Du kan returnera blanketten jämte bilagor till adressen Metsäliitto Osuuskunta, Kundtjänstgruppen, PB 10, 02020 METSÄ eller per e-post till adressen jasenpalvelut(at)metsagroup.com.

Hur kan jag säga upp mitt medlemskap i andelslaget?

Avgång ur andelslaget sker genom en skriftlig anmälan till adressen Metsäliitto Osuuskunta, Kundtjänstgruppen, PB 10, 02020 METSÄ. Dina rättigheter (till exempel rätten till andelsränta) upphör när vi tagit emot din informella avgångsanmälan.

Om den avgående medlemmen är ett par, en sammanslutning eller ett dödsbo ska avgångsanmälan undertecknas av alla ägare. Dödsboet ska bifoga en kopia av bouppteckningens första sida.
Om du avgår återbetalas dina medel som du placerat i stadgeenliga andelar tidigare i slutet av den kalendermånad som följer efter avgångsanmälan utan att stadgarnas 12 § kan förhindra detta.

Hur meddelar jag ett nytt kontonummer till medlemsuppgifterna?

Du kan meddela det nya kontonumret på ändringsblanketten. Fyll i medlemskapets uppgifter och kontonummer och underteckna blanketten. Du kan returnera blanketten till kundtjänsten på adressen Metsäliitto Osuuskunta, Kundtjänstgruppen, PB 10, 02020 METSÄ eller per e-post på adressen jasenpalvelut(at)metsagroup.com.

Jag vill framdeles ha räntorna till bankkonto / tilläggsandelar. Hur gör jag ändringen?

Du kan meddela ändringen i Metsäverkko eller på ändringsblankett.

I Metsäverkko väljer du ”Andelsplaceringar” och där väljer du önskat alternativ under punkten ”Betalningssätt för andelsränta”. Kom ihåg att spara ändringen.

Om du använder ändringsblanketten fyller du i medlemskapets uppgifter och önskat betalningssätt för andelsräntor och undertecknar blanketten. Du kan returnera blanketten till adressen Metsäliitto Osuuskunta, Kundtjänstgruppen, PB 10, 02020 METSÄ eller per e-post på adressen jasenpalvelut(at)metsagroup.com.

Hur stor ränta betalar ni på grundandelar och A- och B-tilläggsandelar?

För 2017 betalade vi 7,0 procent ränta på stadgeenligt grundkapital, 6,5 procent på A-tilläggsandelar och 2,5 procent på B-tilläggsandelar.

Hur placerar jag i A- eller B-tilläggsandelar?

Då du har betalat grundandelarna kan du placera i våra A- och B-tilläggsandelar. Som ägarmedlem kan du använda andelsränta eller virkesförsäljningsinkomster från virkesaffär du gjort med oss för att teckna A-tilläggsandelar. Då du godkänner ett virkesförsäljningsanbud är det enkelt att teckna A-tilläggsandelar. Du kan själv bestämma hur stort belopp du överför till A-tilläggsandelar i samband med affären. Beloppet kan högst vara lika stort som virkesaffärens värde efter förskottsinnehållning och mervärdesskatt. Det är bra att fatta beslut om placering i A-tilläggsandelar och meddela det till sin egen skogsexpert innan avverkningen inleds i skogen.

B-tilläggsandelarna är inte bundna till virkesaffärer och du kan placera pengar i dem utan minimigränser. Den maximala placeringen i B-tilläggsandelar är 1,5 milj. euro/medlem. Placeringen i B-tilläggsandelar utförs i Metsäverkko eller som en normal girering. Om du inte använder Metsäverkko, begär en giroblankett av din skogsexpert. Det medlemsspecifika referensnumret på giroblanketten är kontinuerligt i kraft, så du kan använda samma referensnummer om du senare vill göra nya placeringar i B-tilläggsandelar.

Hur säger jag upp tilläggsandelar och när har jag pengarna på kontot?

Du kan säga upp tilläggsandelarna i Metsäverkko eller på ändringsblanketten.

I Metsäverkko går du till ”Andelsplaceringar” och väljer där punkten ”Uppsägning av tilläggsandelar”. I textfältet ska du ange vilket slag av andelar som ska sägas upp och summan och trycker på Sänd. I Metsäverkko kan endast generalbefullmäktigad medlem säga upp andelar.

Om du använder ändringsblanketten, fyll då i medlemskapets uppgifter, kontonummer samt belopp för tilläggsandelar som sägs upp och underteckna blanketten. Om medlemmen är äkta makar, sammanslutning eller dödsbo, ska blanketten undertecknas av samtliga delägare. Dödsbon ska bifoga kopia på första sidan av bouppteckningsinstrumentet. Du kan returnera blanketten till vår medlemstjänst på adressen Metsäliitto Osuuskunta, Kundtjänstgruppen, PB 10, 02020 METSÄ eller per e-post på adressen jasenpalvelut(at)metsagroup.com.

A-tilläggsandelar återbetalas 6 månader efter det årsskifte som följer efter uppsägningen och B-tilläggsandelar 18 månader efter det årsskifte som följer efter uppsägningen.

Jag har rätt att teckna Kapitalbonus. Hur kan jag utnyttja den? Hur kan jag betala Kapitalbonus?

Du kan utnyttja din teckningsrätt genom att teckna A-tilläggsandelar. Du behöver endast meddela ditt beslut att placera i A-tilläggsandelar till din skogsexpert i samband med virkesaffären. Du betalar 85 procent av tilläggsandelarnas nominella värde och vi betalar återstående 15 procent.

Det är bra att meddela din skogsexpert om beslutet att placera i A-tilläggsandelar före virkesdrivningen inleds i skogen.

Virkeshandel

Förpliktigar medlemskap att göra alla virkesaffärer med Metsä Group?

Enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar är medlemmarna i princip skyldiga att erbjuda virkesaffärer till Metsä Group, men medlemmarna är inte förpliktigade att göra affärerna med Metsä Group. Vi hoppas dock att våra ägarmedlemmar alltid begär anbud på virkesaffärerna från Metsä Group.

Hur snabbt får jag pengarna från en virkesaffär?

Virkespengarna betalas ut en månad efter att mätbeskedet är uppställt.

När inleds avverkningarna? När inleds skogsvårdsarbetena?

Det beror på industrins virkesbehov, årstid och rådande väder när avverkningarna inleds. Vi sänder dig en förhandsanmälan per textmeddelande före avverkningar eller skogsvårdsarbeten inleds. Du får ett andra textmeddelande då arbetena har påbörjats i din skog.

Går det att få en bakre gräns för när avverkningarna inleds?

Den bakre gränsen framgår av den avtalade drivningstiden, vilken finns i avverkningsavtalet, i regel 2 år och för vinterposter 3 år.

Bonus

Jag har bonus som förfaller i årsskiftet. Hur kan jag använda dem? Hur stor del förfaller?

Du kan använda bonus för att betala arbeten och material som du har beställt av oss eller köpa varor från vår nätbutik på adressen www.metsaverkko.fi/sv. Du kan också lyfta bonus eller placera dem i tilläggsandelar i samband med följande virkesaffär. Du kan kontrollera ditt bonussaldo och bonus som förfaller i Metsäverkko under rubriken Andelsplaceringar.

Varför har jag inte fått någon bonus för mina virkesaffärer?

Ägarmedlemmarna börjar insamla bonus från nya virkesaffärer, då vi under fyra föregående år har mottagit sammanlagt minst 500 m3 virke av ägarmedlemmen. Bonusen ökar med ökande försäljningsaktivitet. Ingen medlemsbonus betalas för energivirke, men energivirke ökar bonusrätten.
Du kan kontrollera bonusrätten och bonussaldot i Metsäverkko under rubriken Medlemsuppgifter, där du väljer punkten Medlemmens uppgifter.

Metsäverkko 

Jag kan inte logga in i Metsäverkko. Vad ska jag göra?

Man måste vara medlem i Metsäliitto Osuuskunta för att logga in i Metsäverkko. Man loggar in i tjänsten med sina personliga nätbankskoder. Man kan inte längre logga in i tjänsten med de användarnamn och lösenord som tidigare var i bruk i Metsäverkko.

Om det inte går att logga in med nätbankskoder, så kan det bero på bristfälliga medlemsuppgifter i Metsä Groups medlemsregister. Kontakta din lokala skogsexpert eller vår kundbetjäningsgrupp för att få uppgifterna korrigerade.

Om det inte går att logga in trots att medlemsuppgifterna är riktiga, kan din webbläsare vara föråldrad och kräva en uppdatering till nyare version. Din dators virusskydd eller brandmur kan också förhindra inloggning om dataskyddskriterierna är för hårt ställda så att de hindrar identifikation med hjälp av bankkoder.

Kan dödsbo / sammanslutning / företag använda Metsäverkko?

Dödsbo, sammanslutning, företag och andra samfund kan använda Metsäverkko.

I en sammanslutning kan alla delägare använda Metsäverkko, bara deras uppgifter finns i vårt medlemsregister. Genom en elektronisk fullmakt kan delägarna i Metsäverkko ge en delägare mera omfattande rättigheter som generalbefullmäktigad användare eller som eOmbud.

Dödsbo, företag eller annat samfund kan ge fullmakt åt en person att använda Metsäverkko i egenskap av generalbefullmäktigad eller eOmbud. Dessutom kan man ge flera personer rätt att betrakta Metsäverkko, varvid de till exempel kan betrakta och uppdatera skogsbruksplanen.

Man kan ladda ner och skriva ut en fullmakt från den här länken. Fullmakten returneras till medlemstjänstgruppen på adressen Metsäliitto Osuuskunta, Kundtjänstgruppen, PB 10, 02020 METSÄ eller per e-post på adressen jasenpalvelut(at)metsagroup.com.

Vad är det för skillnad på Generalbefullmäktigad och eOmbud?

Generalbefullmäktigad kan ensam sköta alla avtal och penningaffärer i anslutning till medlemskap, virkesaffärer och beställning av skogsvårdsarbeten. eOmbud kan godkänna avtal bara för egen del.

Kan dödsbo, sammanslutning eller företag som medlem ha flera generalbefullmäktigade eller eOmbud?

Ett medlemskap kan ha endast en generalbefullmäktigad eller ett eOmbud. Dessutom kan man ge flera personer rätt att betrakta Metsäverkko, varvid de till exempel kan se på och uppdatera skogsbruksplanen. I en sammanslutning har alla delägare automatiskt rätt att betrakta, bara deras uppgifter finns i vårt medlemsregister.

Varför syns min skogsbruksplan inte i Metsäverkko?

Metsä Group har inte fått tillstånd att överföra uppgifter om skogstillgångar. Du kan ge tillstånd till överföring via Metsäverkko.

Om tillståndet för överföring är ok, kan det finnas fel i fastighetsuppgifterna i Metsä Groups medlemsregister eller så kan det ha uppstått ett fel vid överföringen av uppgifter. Kontakta din lokala skogsexpert eller vår medlemstjänstgrupp för att reda ut ärendet.

Var hittar jag mitt ränteintyg?

Gå i Metsäverkko in på Medlemsuppgifter och välj Ränteintyg i droppmenyn. Välj önskat år i menyn och skriv ut ränteintyget.