Skogsbeskattning

Skogsbeskattning

Skogsbeskattningen berör varje skogsägare minst en gång per år. Du får ekonomisk nytta av att sätta dig in i ärenden och av noggrann skatteplanering. Som ägarmedlem får du gratis råd i beskattningens grundfrågor av din egen kontaktperson.

Skogsinkomsten är kapitalinkomst

Skogsbrukets skattepliktiga försäljning består av virkesförsäljningsinkomster, inkomster från försäljning av julgranar, pyntegrönt och energived, skogsbrukets understöd samt försäkrings- och skadeståndsersättningar. Skogsbrukets inkomster beskattas tillsammans med andra kapitalinkomster. Du betalar 30 % skatt (2019) på dina kapitalinkomster. Om den beskattningsbara inkomsten är större än 30 000 €, så betalar du 34 % skatt på den överstigande delen.

Dra av skogsbrukets utgifter från inkomsterna

Du får dra av kostnader för inkomstens förvärvande och bevarande i skogsbeskattningen, så som serviceavgifter, resekostnader, kostnader för skötsel av skogsärenden och utförande av eget arbete samt skogsbrukets investeringar i form av avskrivningar.

Skatteanteckningar och skogsbrukets skattedeklaration

Som skogsägare ska du göra anteckningar över skogsbrukets inkomster och utgifter. Skicka inte skogsbrukets verifikat med skattedeklarationen. Bevara verifikaten som bilaga till anteckningarna under sex års tid efter skatteårets utgång.

Anmäl inkomsterna och utgifterna i skattedeklarationen i början av följande år. Om du under skatteåret har mera utgifter än inkomster, uppstår det en förlust i skogsbruket. Förlusten dras av från andra beskattningsbara kapitalinkomster eller som underskottsgottgörelse från förvärvsinkomster. Noggrannare deklarationsanvisningar för skogsbeskattningen hittar på beskattarens webbplats.

Dödsbo och beskattningssammanslutning

Om du är delägare av ett dödsbo eller en beskattningssammanslutning, lönar det sig att bekanta sig med detaljer i beskattningen som beror på ägandeform. Ägarna av gemensamt ägda skogsfastigheter ansvarar tillsammans för anteckningar och deklaration.

Ett dödsbo (kallas i talspråk även stärbhus) är en självständig skatteskyldig och dess delägare är gemensamt ansvariga för att dödsboet betalar sina skatter. Beskattningssammanslutning är gemensamt ägande där ägarandelarna uttrycks i kvotdelar. Beskattaren delar beskattningssammanslutningens beskattningsbara vinst eller förlust bland delägarna i förhållande till ägarandelarna, varvid var och en ansvarar för skatterna endast för egen del.

Skogsavdrag stöder anskaffning av skog

Du kan dra av 60 % av anskaffningsutgiften för din skog i skogsbeskattningen, om du har skaffat skogen genom köp eller byte efter 1.1.1993. Rätten till skogsavdrag kan också vara överförd till dig från föregående ägare om du har fått skogen i arv eller som gåva.

Du kan utnyttja skogsavdraget enligt eget omdöme, då du får beskattningsbar inkomst från skogs som berättigar till skogsavdrag. Det årliga avdraget får vara högst 60 % av den inkomst som berättigar till avdrag. Det minsta möjliga avdraget är 1 500 €, vilket förutsätter minst 2 500 € i inkomster.

Exempel. Dottern Sanna har fått en skogsfastighet A i gåva av sina föräldrar och det följde skogsavdragsrätt till ett belopp av 20 000 € med fastigheten. Under skatteåret får Sanna 10 000 euro virkesförsäljningsinkomster från fastighet A. Dessutom får Sanna 1 500 euro Kemerastöd. Sanna får göra 60 % skogsavdrag på inkomsterna från fastigheten A, dvs. 60 % x(10 000 € + 1 500 €) = 6 900 €.
Sanna måste årligen uppge skogsavdragsuppgifterna i skogsbrukets skattedeklaration och följa upp utnyttjandet av skogsavdrag i sina beskattningsanteckningar. Till följande år överförs skogsavdragsrätt till ett belopp 20 000 €- 6 900 € = 13 100 €.