Skogsbrukssammanslutning

 
 

Skogsbrukssammanslutning

I en skogsbrukssammanslutning bedriver du skogsbruk på en skogsfastighet som ägs gemensamt i kvotdelar. Skogsbrukssammanslutningen kan också benämnas beskattningssammanslutning, fastighetssammanslutning eller jordbrukssammanslutning. Ägarandelen som uttrycks som bråktal är personlig, fast egendom till åtskillnad från dödsbo, där ägarandelarna betraktas som lös egendom.

Exempel. Syskonen Annika, Albert och Alfred har delat en skogsfastighet som de har ärvt av sin far enligt arvsandelarna så, att var och en äger 1/3 av fastigheten. Syskonen fortsätter att bedriva skogsbruk som delägare i en beskattningssammanslutning. Skogsfastigheten förblir odelad i fält

Grundande av skogsbrukssammanslutning

En skogsbrukssammanslutning uppstår, om delägarna i ett dödsbo gör ett skifte enligt kvotdelar så som i exemplet ovan. En skogsbrukssammanslutning uppstår också om du köper skog tillsammans med någon annan eller om ni får skogen som gåva eller genom särskilt testamente. Man ska söka lagfart för andelarna hos Lantmäteriverket.

Om en delägare i ett dödsbo som äger skog överlåter sin andel till en utomstående, till exempel sitt barn, så ombildas dödsboet i beskattningshänseende till en skogsbrukssammanslutning.

Enhälliga beslut

Alla åtgärder förutsätter enhälliga beslut av delägarna. Som delägare i sammanslutning kan du dock ansöka om Kemerastöd, om ansökan undertecknas av delägare som sammanlagt äger minst ¼ och en av dem är den delägare som sköter ärenden. Du får också vidta brådskande åtgärder för att förhindra att skogen förstörs, även om någon delägare skulle motsätta sig, så som bärgning av stormskadat virke.

Sämja i skötseln av ärenden

Då ni planerar att bilda en sammanslutning, så lönar det sig att komma överens om gemensamma linjedragningar, helst skriftligt:

  • principer för behandling av skogen och virkeshandel
  • anskaffning eller uppdatering av skogsbruksplan
  • gemensamt bankkonto och rätt att använda kontot
  • principer och tidtabell för girering av inkomster till delägarna
  • ansvar för skatteanteckningar och uppställande av skattedeklaration
  • arkivering av dokument
  • fullmakter för skötsel av ärenden
  • arvoden och kostnadsersättningar för dem som sköter ärenden
  • serviceavtal med aktörer inom skogsbranschen
  • skogsförsäkring

Om ni har för avsikt att fungera som sammanslutning under flera års tid, lönar det sig att ställa upp ett avtal om samförvaltning.

Avtal om samförvaltning

Genom ett avtal om samförvaltning förbinder ni er vid att bedriva skogsbruk som skogsbrukssammanslutning enligt gemensamt överenskomna rtiktlinjer. Dessutom lönar det sig att ställa upp särskilda fullmakter för dem som sköter gemensamma ärenden.

Behändig skötsel av ärenden i Metsäverkko

Metsäverkko, som är en kostnadsfri medlemsförmån för ägarmedlemmarna, är ett behändigt hjälpmedel för skötsel av en skogssammanslutnings ärenden. Metsäverkko underlättar skötseln av skogsärenden, då sammanslutningens delägare kan kontrollera och godkänna anbud för virkeshandel och skogsvård elektroniskt. Om man så vill, kan delägarna ge en elektronisk fullmakt åt en ansvarsperson att sköta alla skogsärenden i Metsäverkko, varvid de andra delägarna fortfarande har rätt att se på uppgifterna. Skötseln av skogsärenden är snabbare och behändigare, då alla berörda kan betrakta till exempel ett virkesanbud på webben i stället för att skicka papper till varandra.

Beskattning av skogsbrukssammanslutning: gemensam deklaration, beskattning separat

Ur beskattningssynpunkt är en skogsbrukssammanslutning en kalkylenhet, vars beskattningsbara resultat eller förlust beskattaren delar mellan delägarna enligt ägarandelar. Avvikande från dödsbo ansvarar du endast för dina egna skatter. Skogsbrukssammanslutningens huvuddeklaration lämnas på blankett 36 (Utredning angående fastighetssammanslutningar och sammanslutningar som idkar jord- eller skogsbruk), på vilken ni meddelar delägarna, deras ägarandel och bland annat inkomster från försäljning av marksubstans. Skogsskattedeklarationen gör ni på samma sätt som för andra ägandeformer.

Om du köper en andel i en sammanslutning, så får sammanslutningen rätt till skogsavdrag på grund av köpet. Avdraget räknas alla delägare till godo. I sådana situationer är det skäl för delägarna att diskutera en intern korrigering av kostnader och fördelar mellan delägarna.

I konfliktsituationer delning, försäljning eller god man

Du kan ansöka om att din andel av sammanslutningen skall avskiljas. Ansökan lämnas till Lantmäteriverket. Delningen verkställs då genom klyvningsförrättning.

Om det inte är möjligt eller ändamålsenligt att dela en fastighet, så kan en domstol döma fastigheten att säljas. I konfliktsituationer kan du också ansöka om förordnande av god man för sammanslutningen.

Se även

Samäganderättslagen