Values guide Metsä Group's operations

Sammanslutning alternativ för syskon som inte trätas

En skogssammanslutning är ett bra alternativ, då en skogsfastighet vid generationsväxling övergår till en yngre generation som vill äga skog tillsammans. Det är enklast att äga skog ensam, men om man vill överföra skog till syskon, av vilka inget vill äga skog ensam och alla ändå vill delta, så är gemensamt ägande ett alternativ. En sådan ägandeform bildar en skogssammanslutning. Då spjälks inte skogen i delar, vilket kunde försämra skötseln och åtminstone skulle leda till högre skogsvårdskostnader.

I en sammanslutning har alla en lika stor andel av skogen, om man inte i för köp eller gåva har kommit överens om annat i överlåtelsehandlingen. Av tre syskon äger till exempel var och en sin tredjedel. I en sammanslutning fattas alla beslut enhälligt, så det lönar sig inte att bilda en sammanslutning om redan från tidigare trätar.

Ofta är det så, att den som bor närmast skogen har mest hand om skogen och sköter om den. Detta arbete kommer alla ägare gemensamt till nytta. Om den som bor närmast vill ha en ersättning för sitt arbete, ska man betala lön för arbetet. Det lönar sig att för säkerhets skull på förhand göra ett skriftligt avtal om eventuell arbetsfördelning och grunderna för virkeshandeln. En skogssammanslutning lämnar en gemensam skattedeklaration, men delägarna betalar skatt i proportion till sitt ägande.

Metsäverkko är ett utmärkt verktyg för sammanslutningar

Det lönar sig för skogssammanslutningar att ta i bruk Metsäverkko, varvid sammanslutningens alla delägare på nätet ser samma uppgifter om sin skogsegendom. Delägarna kan godkänna virkesförsäljningsanbud och skogsvårdsanbud med sina nätbankskoder. De kan också ge en av delägarna fullmakt att fungera som ansvarsperson i Metsäverkko och ändå ha kvar möjligheten att titta på alla uppgifter.

Om delägarna i en skogssammanslutning behöver hjälp med skötseln av sin skogsegendom, är det ett bra alternativ att teckna avtal om skötsel av skogsegendomen med Metsä Group. På det sättet får man en god start på skötseln av skogsegendomen – med hjälp av en egen skogsexpert. Sammanslutningen får tillgång till proffs som sköter om skogen, men beslutanderätten hålls i delägarnas egna händer.

Om det är aktuellt med generationsväxling på skogsfastigheten, så lönar det att sätta hjulen i rullning i samarbete med din egen skogsexpert. Tilläggsuppgifter om våra tjänster för generationsväxling på skogsfastigheter får du här.