Values guide Metsä Group's operations 
 

Vitaliseringsgödsling får tillväxten att återhämta sig

Näringsobalans på torvmarker korrigeras med vitaliseringsgödsling, där man sprider gödsel som innehåller fosfor, kalium och vid behov även bor. På mineraljordar behövs ibland också vitaliseringsgödsling om beståndet lider av borbrist.

Näringsämnesbrist kan ofta fastställas på basen av beståndets utseende. Barrträd som lider av kvävebrist har gulaktiga och korta barr. Kaliumbrist kännetecknas av klorofyllbrist, dvs. kloros. Hos granen förekommer klorosen på hela barrets längd, hos tallen endast i barrspetsen.

Vid behov utreds näringstillståndet med hjälp av barranalyser. Barren samlas in under tiden mellan november och mars för att resultatet ska vara pålitligt. I Finland utförs barranalyser bland annat av Eurofins Viljavuuspalvelu Oy och Suomen Ympäristöpalvelu Oy.

Efter gödslingen återhämtar sig trädets barrskrud, barrens antal och längd ökar. Trädets tillväxt ökar tack vare att assimilationsapparaten är i bättre skick. Vid vitaliseringsgödsling av torvmarker kan tillväxten till och med fördubblas eller tredubblas.

Aska på torvmarker

På dikade torvmarker begränsas trädens tillväxt ofta av brist på kalium och fosfor. Den bästa gödseln på torvmarker är träaska av god kvalitet, vilken i allmänhet innehåller alla de näringsämnen som träden behöver i rätta förhållanden. Gödsling med aska korrigerar trädens tillväxt för lång tid, till och med 50 år.

Gödsling med aska lämpar sig bäst på trädrika torvmarker med tjockt torvskikt och högt kväveinnehåll. Tidigare iståndsättningsdikade man ofta torvmarker i samband med vitaliseringsgödsling, men enligt nuvarande kunskap ger dikningen ingen betydande mertillväxt om vattennivån redan från tidigare ligger på större djup än 30 cm från ytan. Onödig iståndsättningsdikning ökar befriandet av kol då torven förmultnar och risken för negativa effekter på vattendragen ökar också.

Träaska i omlopp

Aska används både som granulerad och icke-granulerad. Spridningsmängderna beror på näringsinnehållet i den aska som sprids. Fosfor sprids 40–50 kg per hektar och kalium 80–100 kg per hektar. För icke-granulerad aska innebär detta i regel 4–5 ton per hektar, för granulerad aska 3–4 ton per hektar.

Träaska stöder också cirkulär ekonomi. Metsä Group får aska som lämpar sig för gödsling från sina egna anläggningar. Till exempel askan från Metsä Fibres kraftverk Äänevoima i Äänekoski har använts för skogsgödsling redan länge.

Man kan söka om Kemera-stöd för vitaliseringsgödsling av torvmarker. Om en barranalys har utförts för projektet, kan analyskostnaderna godkännas som kemerakostnader.