Hints and Facts

Tips och fakta

Close

Vi lämnar skyddsbuskage för djuren

​Metsä Group lämnar skyddsbuskage vid avverkningar och gallringar i alla skeden av skogsbruket. Skyddsbuskagen är små, oskötta buskagen vars syfte är att erbjuda skydd och mat åt fåglar och däggdjur och att på det sättet trygga skogsarternas levnadsförhållanden.

Läs mera
Close

Tillväxtgödsling sätter fart på tillväxten i vårdad skog

​God skogsvård omfattar flera faser, men gödslingen är det snabbaste sättet för skogsägaren att öka skogens tillväxt och kolbindning. Både miljön och skogsägarens ekonomi har nytta av en rätt utförd tillväxtgödsling.

Läs mera
Close

Hur förbereder man sig på klimatförändringens effekter

​De risker som klimatförändringen för med sig har ofta kommit över nyhetströskeln på sistone. Många skogsägare är nog medvetna om riskerna på en allmän nivå, men det är inte alltid klart hurudana riskobjekt man har i den egna skogen och vad det skulle löna sig att göra åt dem.

Bekanta dig med vad du kan göra för att förbereda dig på klimatförändringens effekter i din skog.
Close

Vitaliseringsgödsling får tillväxten att återhämta sig

​Näringsobalans på torvmarker korrigeras med vitaliseringsgödsling, där man sprider gödsel som innehåller fosfor, kalium och vid behov även bor. På mineraljordar behövs ibland också vitaliseringsgödsling om beståndet lider av borbrist.

Läs mera
Close

Generationsväxling i samförstånd också till fördel

​Huvuddelen av alla generationsväxlingar och arvskiften sker i samförstånd. Ibland går det däremot åt skogen och ägorna splittras åt arvingarna enligt principen lika stor andel åt alla. Samtidigt väljer man bort många ekonomiskt sett vettigare alternativ som också skulle vara vettigare för skogen.

Läs mera
Close

Generationsväxling på skogsfastighet

Man kan spara tiotusentals euro genom att utföra generationsväxlingen rätt. Därför lönar de sig att planera och utföra den omsorgsfullt och med hjälp av experter. Metsä Groups yrkeskunniga generationsväxlingsexperter stöder både den skogsägare som avstår och den som tar över. Vi erbjuder våra ägarmedlemmar sakkunnig service genom alla skeden av generationsväxlingen och vi hjälper dig genom processen från början till slut. Läs mer om generationsväxling på skogsfastighet
Close

Kalkylator för skogsgåvoavdrag

Kalkylator för skogsgåvoavdrag

​Med hjälp av kalkylatorn kan du uppskatta hur stor nyttan av skogsgåvoavdraget skulle vara vid en generationsväxling.

Uppskatta skogsgåvoavdragets belopp
Close

Ofta ställda frågor

På den här sidan får du svar på frågor som ofta ställs till oss. Ämnesområdena är bl.a. medlemsärenden, Metsäverkko och virkeshandel. Om du inte får svar på dina frågor här, så hjälper vår medlemstjänstgrupp dig i den chatt som finns på vår webbplats.

Ofta ställda frågo
Läs mera
Close

Exakt till måltäthet med Asta

​Tillämpningen Asta förbättrar markberedningens kvalitet och förbättrar plantbeställningarnas precision.

Läs mer
Close

Träffas vi snart i den virtuella skogen?

​Metsä Group har som branschens föregångare under de senaste åren kraftigt utvecklat elektroniska tjänster för skogsägare. Direktör för medlemstjänster Juha Jumppanen visionerar kring digitaliseringens nya möjligheter. Den förändring som digitaliseringen leder till är bara i sin början.

Läs mer
Close

En lönsam investering i hållbar skogsvård

​Skogens avkastning ökar i bästa fall nästan 50 procent, då plantskogsvården utförs på rätt sätt och vid rätt tid. Tack vare plantskogsvården ökar mängden och kvaliteten på det gangvirke som kan skördas under omloppstiden. Klimatet drar också indirekt nytta av plantskogsvården. 

Läs mera om plantskogsvården
Close

Fågöarna beaktas vid skogsarbeten

​Metsä Group förnyar sina anvisningar för hur fåglarna beaktas i skogsbruket. 

Läs mer
Close

Modern skogsvård gynnar blandskog

​Det finns naturligt relativt få trädslag i Finland. Detta beror på vårt lands geografiska läge och på istiden, som har format både landskap, flora och fauna.

Läs mer
Close

Lundarna

Endast ungefär en procent av Finlands skogsareal är lundar. Samtidigt är ungefär hälften av våra hotade skogsarter främst lundarter. 

Läs mer
Close

Konstgjorda högstubbar ökar mångfalden

​Vi lämnar mera död ved och hålträd vid avverkningar

Från och med oktober 2016 har Metsä Group gjort minst två konstgjorda högstubbar per hektar vid alla gallringar och slutavverkningar. Praxisen är frivillig för skogsägaren och den diskuteras i samband med virkesaffären.

Läs mer
Close

Naturvårdsträd

​Naturvårdsträd – från rekommendation till allmänt antagen praxis

Träd som lämnas på avverkningsobjekt för att berika naturens mångfald är redan ett bekant fenomen. Terminologin har varierat under årtiondena och forskningskunskapen har ökat, vilket har rett till att rekommendationerna kontinuerligt utvecklas.

Läs mer
Close

Naturvård i ekonomiskog

​Skogens mångfald är värd att bevara. Vi arbetar varje dag för att bevara mångfalden. En stor del av de skogsarterna i Finland trivs i helt vanlig ekonomiskog, där människan har satt sina spår, men också strävat till att efterlikna naturen och dess processer. Valet av trädslag är kanske den viktigaste egenskapen att efterlikna.

Läs mer om Naturvård i ekonomiskog
Close

Död ved berikar skogen

​Ungefär en femtedel av de hotade skogsarterna i Finland är beroende av murket trä. Detta vittnar om den döda vedens betydelse för tryggande av mångfalden i våra skogar. Vi fortsätter vår serie som behandlar naturvård i ekonomiskog genom att betrakta den döda vedens betydelse.

Läs mer om Död ved berikar skogen
Close

En utmaning på en miljon kubikmeter

Metsä Group har ställt som mål att öka gallringar som utförs på ofrusen mark med till och med 50 procent till 2019. Mikko Välikoski har som uppgift att hitta på hur det ska gå till.

Läs mer
Close

Anvisningar till den självverksamma planteraren

​Lämpligt trädslag och plantslag väljs utgående från växtplatsens bonitet och skogsägarens mål. Metsä Group har länge varit en föregångare inom skogsförnyelse och våra skogsexperter har den bästa kunskapen för val av trädslag och planttyp.

Läs mera om plantering
Close

Goda förhållanden för plantorna med vändhögläggning

​Vändhögläggning sparar på kostnaderna, miljön och landskapet. Metoden lämpar sig för plantering av gran, björk och tall på mineraljordar, som inte har problem med vattenhushållning eller uppfrysning.

Läs mer
Close

Skogsbeskattning

Skogsbeskattning

Skogsbeskattningen berör varje skogsägare minst en gång per år. Du får ekonomisk nytta av att sätta dig in i ärenden och av noggrann skatteplanering. Som ägarmedlem får du gratis råd i beskattningens grundfrågor av din egen kontaktperson.

Läs mer om skogsbeskattning
Close

Generationsväxling med skogspengar

​Generationsväxling av skogsfastighet kan ofta bli en brottningsmatch mellan känsla och förnuft. En process som inleds tillräckligt tidigt, en realistisk värdering av fastigheten och noggrann avvägning av olika alternativ besparar ofta de berörda från många bekymmer. Ett rätt utfört ägarbyte betalar sig tillbaka genom normala virkesförsäljningsinkomster.

Läs mera
Close

Sammanslutning alternativ vid generationsväxling

​En skogssammanslutning är ett bra alternativ, då en skogsfastighet vid generationsväxling övergår till en yngre generation som vill äga skog tillsammans.

Läs mera
Close

Lagfart på skogfastighet

Lagfart på skogfastighet

​Du är skyldig att söka lagfart, dvs. inskrivning av äganderätten, hos Lantmäteriverket, om du har blivit ägare till en fastighet, ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet. Lagfart ska sökas inom sex månader från det att köpe-, bytes- eller gåvobrevet som utgör grund för ändringen av äganderätten har undertecknats.

Läs mer om lagfart på skogfastighet
Close

Skogsbrukssammanslutning

​I en skogsbrukssammanslutning bedriver du skogsbruk på en skogsfastighet som ägs gemensamt i kvotdelar. Skogsbrukssammanslutningen kan också benämnas beskattningssammanslutning, fastighetssammanslutning eller jordbrukssammanslutning.

Läs mer om skogsbrukssammanslutning