Values guide Metsä Group's operations

Jag har råkat ut för en storm- eller insektsskada i min skog, vad ska jag göra?

Skogen kan råka ut för en stormskada, snöskada, vindskada eller insektsskada, även om den sköts på bästa sätt.

Kontakta omedelbart din skogsexpert på Metsä Group om din skog råkar ut för en stormskada. Våra skogsvårdsavtalskunder har första prioritet vid inköp av stormskadat virke, därefter kunder med avtal om medlemsförmåner och sedan medlemmar.

Drivning av stormskadat virke är farligt och kräver särskild yrkeskunskap. Metsä Groups skogshuggare får till exempel inte driva stormskadat virke ensamma. Vi hoppas, att skogsägarna ärligt skulle tänka på hur långt det egna kunnandet räcker och när det är skäl att kontakta ett skogsproffs.

Vid en stormskada har den största värdeminskningen redan skett, men det lönar sig inte att dröja med avverkningen, så att till exempel svampskador kommer åt att skada skogen. Det lönar sig i regel inte att ta bort enskilda vindfällen från skogen, utan dem kan man lämna för att öka mängden död ved.

Man kan lämna högst 10 kubikmeter gran per hektar i skogen, då virkets stubbdiameter är minst tio centimeter. Om mängden är större, så ska virket föras bort från skogen. För tall är den maximala mängden 20 kubikmeter.

Vid en insektsskada beror rätt förfarande på vilken insekt det är fråga om. Till exempel i fråga om barkborrar ska de skadade träden tas bort från skogen före barkborrarna flyger bort. I praktiken betyder det maj-juni. Om barkborrarna redan har flugit bort, har de döda träden ingen inverkan på kommande skador och de kan därför lämnas kvar i skogen. Många av barkborrens naturliga fiender lever i död ved.

Skogsskador kan inte helt förhindras, men man kan minska på skadorna genom att hålla skogen i gott skick.