Values guide Metsä Group's operations 
 

Eftersom träd växer som stammar – inte i stumpar

Virkeshandeln förnyas inom gallringar från sortimentsmetoden till stamvis prissättning på basen av grovlek. Stamvolymprissättning är i fortsättningen ett alternativ till sortimentsmetoden men ersätter den inte. Sortimentsmetoden används också i fortsättningen.

Vid Stamvolymprissättning säljer du träden i din gallringspost som hela stammar och vi utnyttjar dem som stock eller massaved beroende på grovlek och marknadssituation. Vi kan utnyttja stammarna så effektivt som möjligt, varför vi kan lämna ett mycket konkurrenskraftigt anbud. Stamvolymprissättning tas i bruk från ingången av juni 2021 i Lojo, Jyväskylä, Joensuu och Uleåborgs anskaffningsdistrikt (se kartan här) och försöket utvidgas i slutet av året att gälla hela landet.

Stamvolympriset fastställs utgående från gallringsbeståndets verkliga medelstamvolym efter att drivningen har utförts. Tack vare branschens modernaste mätningsmetoder kan vi ge en noggrann uppskattning av priset på förhand. Ur prismatrisen kan du läsa ut den uppskattade medelstamvolymen för varje trädslag och trädslagens uppskattade stampris.

Om de träd som avlägsnas är större än förhandsuppskattningen, förtjänar du mera på affären. Om stammarna är mindre, sjunker priset. Ur virkeshandelsanbudet ser du exakt hur högt eller lågt virkespriset högst kan vara per kubikmeter. Du kan bekanta dig med ett exempel på prismatris här. Det slutliga stampriset fastställs utgående från den pålitliga skördarmätningen av det bestånd som avlägsnas.