Virkesdrivning och påföljande åtgärder

Virkesdrivning innebär att man fäller träd, kvistar dem, sågar upp stammarna i lämpliga längder, mäter virket och transporterar det till väg, varifrån en virkesbil transporterar virket till virkesförädlingsplatsen. Virkesdrivningen utförs inom 2-3 år efter att virkesaffären är gjord. Ett undantag är avverkningsobjekt, vilka kräver sträng kyla, då man kan komma överens om en längre tidsfrist.

Vi sänder ett textmeddelande till dig innan avverkningen påbörjas. Om du vill komma ut i fält och se på när din skog avverkas, ska du kontakta den skogsexpert med vilken du gjorde virkesaffären. Skogsexperten kommer överens om besöket på förhand med avverkningsmaskinens förare, för att besöket ska kunna göras tryggt.

Skogshuggare som utför gallring eller slutavverkning för hand är en sällsynt syn numera. Över 95 procent av det virke som köps på rot avverkas maskinellt. Avverkningsmaskinens förare lägger i skogen massaved och stockar i skilda hopar intill körstråket, varifrån en annan maskin kör ut virket till en skogsväg. Utkörarens förare sorterar virket i olika travar, för att det ska vara lätt för virkesbilens förare att ta rätt virke med sig.

Vanligtvis kör man virke till flera fabriker från samma stämplingspost, dvs. avverkningsobjekt: barrträdsmassaveden till en annan fabrik än lövträdsmassaveden och granstock till ett annat sågverk än tallstock. Avverkningsrester – grenar och toppar – som utnyttjas för energianvändning körs ännu till en annan användare.

Se en video om tryggt besök i skogen

 

Bra drivningsspår viktigt för oss

Drivningen och transporterna sköts av våra avtalsföretagare. Drivningen utförs med beaktande av Tapios Råd i god skogsvård, certifieringskriterierna samt skogs- och naturvårdslagarna. Maskinerna väljs så att de lämpar sig för ifrågavarande objekt, så att det ska bli så lite spår som möjligt i terrängen och skogsvägarna.

Ett bra drivningsspår är viktigt både för skogsägarna och för oss. Vi följer upp drivningens kvalitet genom egenövervakning som utförs av företagarna och våra skogsexperter och dessutom genom myndighetsövervakningar som utförs i samarbete med Skogscentralen. Vi ber regelbundet våra kunder om respons om hur bra vi har lyckats i drivningen.

 

Avverkningsmaskinen är den vanligaste virkesmätningsmetoden

Virkesaffärens slutliga värde blir klart, då virket mäts. Avverkningsmaskinen mäter virket samtidigt som den fäller, kvistar och kapar stammen. Trädstammen löper genom avverkningsmaskinens fällhuvudet och stammens diameter mäts av kvistningsknivarnas ställning samtidigt som knivarna rör sig längs stammen. Samtidigt mäts längden på trädet. Mätningsmetoden kallas maskinmätning.

Maskinmätningen ligger som grund för den ersättning som betalas både till skogsägaren och avverkningsmaskinens förare.

Metsä Group mäter praktiskt taget allt rotvirke med maskinmätning. I norra Finland mäts björk också med kranvåg, eftersom björkarna i norr kan vara så krokiga, att maskinmätningen inte är pålitlig.

Mätning med kranvåg blir vanligare

Stock som köps på leverans mäts i regel vid sågverket med stockmätare och massaveden med kranvåg.

Kranvågar finns både på virkesbilar och skogstraktorer. Kranvågen väger varje massavedsgrip som lyfts i lasset och adderar vikterna. Massavedens volym erhåller man genom att multiplicera den vägda vikten med virkets färskdensitet, som fastställs av Naturresursinstitutet.

Manuell mätning i trave används sällan.

Vi kontrollerar mätnoggrannheten på många sätt och i flera steg för alla mätmetoder som vi tillämpar. Du kan komma och följa med kontrollmätning om du har lust. Kontakta i så fall din skogsexpert.

Mätbesked

Då den i virkeshandelskontraktet avtalade stämplingsposten är avverkad och virket mätt, så sänds ett mätbesked till skogsägaren. Mätbeskedet och dess bilaga är virkesköparens rapport till virkessäljaren om att mätningen är utförd på ett lagligt sätt och att avverkningen är utförd på det sätt som man har kommit överens om. Metsä Group sänder alltid ett sammandrag med mätbeskedet och en noggrannare specifikation av stockarna får man på begäran.

Då man läser mätbeskedet och dess bilaga lönar det sig att ta fram virkeshandelsavtalet och dess bilagor. Metsä Groups ägarmedlemmar har sina virkeshandelsdokument i elektronisk form i Metsäverkko.

Via denna länk kan du ta dig en titt på hur det nya mätbeskedet ser ut. I exempelkalkylen används den största möjliga bonus som man kan få för virkeshandel och skogsvårdstjänstera.