Virkets pris varierar

Det pris som betalas för virke kan variera till och med mellan stämplingsposter som ligger invid varandra. Priset beror bland annat på hur grovt beståndet är och hur mycket virke det finns, drivningssätt, -tid och -förhållanden, skogstransportsträckan samt marknadssituationen för de produkter som tillverkas av virkesråvaran. Man får till exempel i regel ett högre pris för stämplingsposter som kan drivas sommartid än för sådana poster som förutsätter frusen mark.

Virke från slutavverkningar betingar ett högre pris än gallringsvirke, eftersom drivningskostnaderna är lägre och särskilt stockarnas kvalitet är bättre på grund av att stammarna är grövre. I fråga om

Be om ett anbud från skogsexperten i kommunen där din skog är belägen.

Naturresursinstitutets virkesprisstatistik som visas nedan, uppdateras en gång per vecka. Statistiken omfattar Skogsindustrin rf:s medlemsföretag och statistiken omfattar cirka 83 procent av virkeshandeln från privatskogarna i hela landet. Veckopriset är det vägda medelpriset, vägt med inköpsvolymen under fyra föregående veckor. Om siffran inte finns att tillgå, visas värdet 0,00 i tabellen.

Pystykauppa
P��tehakkuu
Kasvatushakkuu
Ensiharvennus
Hankinta­kauppa
Tukkipuu
M�nty
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuusi
00,00
00,00
00,00
00,00
Koivu
00,00
00,00
00,00
00,00
Pikkutukki
M�nty
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuusi
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuitupuu
M�nty
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuusi
00,00
00,00
00,00
00,00
Koivu
00,00
00,00
00,00
00,00