Virkets pris varierar

Det pris som betalas för virke kan variera till och med mellan stämplingsposter som ligger invid varandra. Priset beror bland annat på hur grovt beståndet är och hur mycket virke det finns, drivningssätt, -tid och -förhållanden, skogstransportsträckan samt marknadssituationen för de produkter som tillverkas av virkesråvaran. Man får till exempel i regel ett högre pris för stämplingsposter som kan drivas sommartid än för sådana poster som förutsätter frusen mark.

Virke från slutavverkningar betingar ett högre pris än gallringsvirke, eftersom drivningskostnaderna är lägre och särskilt stockarnas kvalitet är bättre på grund av att stammarna är grövre. I fråga om leveransaffärer påverkas priset mest av partiets storlek och vägarnas trafikduglighet.

Tilläggsinformation om virkets pris

Uppdaterade uppgifter om sortimentvisa medelpriser i hela landet hittar du här.

Be om ett anbud från skogsexperten i kommunen där din skog är belägen.