Gör en virkesaffär med oss

 

     Välj avverkningsslag nedan och begär anbud


Välj nedan det avverkningsslag som är lämpligt för situationen i din skog och begär ett anbud.


Se även

Förnyelseavverkning

En förnyelseavverkning är aktuell, då en förnyelse av skogen ger skogsägaren större nytta än att låta skogen växa.

Fastighetsbeteckning

Kommun

Areal (ha)

 

Avkastningskalkyl

   €


Förstagallring

Vid förstagallringen avlägsnas träd av dålig kvalitet och träd som växer dåligt för att ge tillväxtutrymme åt kvalitetsträd. Med tanke på skogens framtid är förstagallringen den viktigaste gallringen.

Fastighetsbeteckning

Kommun

Areal (ha)

 

Avkastningskalkyl

   €


Gallring

Gallringar förbättrar beståndets tillväxtförutsättningar och därför blir träden snabbare grövre i gallrade bestånd. Gallringen ger inkomster till skogsägaren. Fråga mera av Metsä Groups skogsproffs.

Fastighetsbeteckning

Kommun

Areal (ha)

 

Avkastningskalkyl

   €


Plockhuggning och luckhuggning

Vid plockhuggning avlägsnar man av de största träden på figuren. Vid luckhuggning avverkar man små öppningar i skogen, i regel 0,2–0,3 hektar stora.

Fastighetsbeteckning

Kommun

Areal (ha)

 

Avkastningskalkyl

   €


Kan inte ta ställning

Välj detta alternativ, om du inte är säker på hurudan avverkning du är intresserad av. Du kan också välja alternativet Kan inte ta ställning, då du vill ha anbud på flera olika slags avverkningar.

Fastighetsbeteckning

Kommun

Areal (ha)

 

Avkastningskalkyl

   €


          
 

Enkel virkeshandel 

Metsä Groups skogsexperter hjälper dig i alla ärenden i anknytning till virkeshandel och virkesförsäljning. I sin allra enklaste form räcker det till, att du känner till fastighetsbeteckningen för den skogsfastighet eller de skogsfastigheter som du äger och har en uppfattning om vad du vill ha av ditt skogsinnehav.

Om du är ägarmedlem, kan du göra virkesaffären elektroniskt i Metsäverkko, från början till slut, då det passar dig bäst, oberoende av plats och tid.

Vi köper största delen av virket på rot. Rotaffär innebär att vi fäller träden och transporterar dem från skogen till fabriken. En del skogsägare vill fälla sina träd själv. Då pratar man om leveransaffär. Vid en leveransaffär ansvarar skogsägaren för att träden fälls och transporteras till lagerplats invid väg, där de kan hämtas av en virkesbil.

Om du vill, kan du få ett helhetsanbud av oss för både virkesaffär och skogsvårdsarbeten, inklusive uppskattning av inkomster och utgifter.

Så här framskrider en virkesaffär:

1. Ta reda på fastighetsbeteckningen och fundera på vad du vill ha av din skog.
2. Kom med din skogsexpert överens om ett lägenhetsbesök i din skog.
3. Du får ett anbud över aktuella skogsvårdsarbeten och avverkningar.
4. Virkesförsäljningsavtalet tecknas efter att du har godkänt anbudet.
5. Virkesdrivningen sker inom 2-3 år efter att virkesaffären är gjord.
6. Vi sänder dig ett mätbesked över de slutliga virkesvolymerna. Du får pengarna på ditt konto ungefär en månad efter att du har fått mätbeskedet.

Kom ihåg bonusen!

Vi betalar bonus för regelbunden virkeshandeltill våra ägarmedlemmar och erbjuder en möjlighet att placera virkesförsäljningsinkomster i Metsäliitto Osuuskuntas A-tilläggsandelar.

I samband med virkesaffärer erbjuder vi våra skogsvårdstjänster, så som plantskogsvårdoch gödslingsamt markberedning, plantor och plantering efter en kalavverkning. Du får bonus också för köp av skogsvårdstjänster.

 

Ta också del av dessa

Markberedningen

Markberedningen skapar tjänliga växtförhållanden för den nya trädgenerationen. Våra experter kan välja den bästa markberedningsmetoden för din skog.

Plantor av gran, tall och björk

Plantor

Du lyckas bäst med etableringen av ny skog om du använder plantor som Metsä Group tillhandahåller.

Tidig röjning håller plantorna vid liv

Tidig röjning

Tidig röjning innebär att man 4‒8 år efter plantering avlägsnar lövsly som hindrar barrträdens tillväxt. Fråga mera av våra skogsexperter!