Gör virkesaffär med oss 

Är en virkesförsäljning aktuell? En enkel och bekymmersfri helhetstjänst, bra arbetsspår och konkurrenskraftigt virkespris – bland annat av dessa orsaker gör 30 000 - 35 000 finländska skogsägare årligen en virkesaffär med oss. Det är mest i Finland. Om du är ägarmedlem, kan du göra virkesaffären elektroniskt i Metsäverkko, från början till slut, då det passar dig bäst, oberoende av plats och tid. Välj det alternativ som passar dig bäst nedan!

Close

Förstagallringen är den viktigaste gallringen

Ensiharvennus

Med tanke på skogens framtid är förstagallringen den viktigaste gallringen. Förstagallringen ska gärna utföras 25–30 år efter skogsförnyelse – i norra Finland 30–40 år efter förnyelse.

Förstagallring
Close

Gallringarna tryggar beståndets livskraft

Harvennushakkuu turvaa puuston elinvoimaisuuden

Efter förstagallringen rekommenderar vi en eller två gallringar, beroende på växtplats och trädslag. Dessa senare gallringar utför vi som höggallring eller låggallring beroende på skogens skick och på om skogsägaren vill ha större avverkningsinkomster genast eller först senare.

Gallring
Close

Plockhuggning och luckhuggning

Plockhuggning och luckhuggning

Plockhuggning innebär att man avlägsnar av de största träden från beståndsfiguren. Luckhuggning innebär att man hugger upp små öppningar i skogen, i regel 0,2–0,3 hektar stora. Man kan också kombinera avverkningssätten.

Plockhuggning och luckhuggning
Close

Förnyelseavverkningen ger mest inkomster

Uudistushakkuusta kertyvät suurimmat tulot

Förnyelseavverkningen är aktuell då beståndets tillväxt börjar avta. Vid en kalavverkning avlägsnas nästan alla träd från beståndsfiguren, varefter man utför en markberedning. Efter markberedningen planterar man nya plantor eller sår man frön.

Förnyelseavverkning

Kontakta din egen skogsexpert

Din skogsexpert

Våra kunder betjänas av över 300 skogsexperter runt om i Finland. Hitta din kontaktperson genom att i sökfältet ange kommunen där din skog är belägen eller namnet på personen du söker.

Sök
Inga resultat

SÖKRESULTAT {{start}} - {{end}} / {{Contacts.length}}

{{contact.FirstName}} {{contact.LastName}}

{{contact.InternalTitle}}

{{contact.MobileNumber}}

{{contact.StreetAddress}}  {{contact.PostalCode}}  {{contact.PostOffice}}

Verksamhetsområden

{{mun}}

Tilläggsuppgifter

{{contact.AdditionalInformation}}

Enkel virkeshandel

Metsä Groups skogsexperter hjälper dig i alla ärenden i anknytning till virkeshandel och virkesförsäljning. I sin allra enklaste form räcker det till, att du känner till fastighetsbeteckningen för den skogsfastighet eller de skogsfastigheter som du äger och har en uppfattning om vad du vill ha av ditt skogsinnehav.

Vi köper största delen av virket på rot. Rotaffär innebär att vi fäller träden och transporterar dem från skogen till fabriken. En del skogsägare vill fälla sina träd själv. Då pratar man om leveransaffär. Vid en leveransaffär ansvarar skogsägaren för att träden fälls och transporteras till lagerplats invid väg, där de kan hämtas av en virkesbil. Läs mera om leveransaffärer här.

Om du vill, kan du få ett helhetsanbud av oss för både virkesaffär och skogsvårdsarbeten, inklusive uppskattning av inkomster och utgifter.

Kom ihåg bonusen!

Vi betalar bonus för regelbunden virkeshandel till våra ägarmedlemmar och erbjuder en möjlighet att placera virkesförsäljningsinkomster i Metsäliitto Osuuskuntas A-tilläggsandelar.

I samband med virkesaffärer erbjuder vi våra skogsvårdstjänster, så som plantskogsvård och gödsling samt markberedning, plantor och plantering efter en kalavverkning.

Den mängd virke som Metsä Group använder kommer att öka i framtiden och vi vill ta allt större ansvar för hållbar användning av skog. Vi tillämpar Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios råd för god skogsvård i alla våra avverkningar.

Skog med levande mångfald är en rikedom som är värd att värna om. Läs om naturvård i ekonomiskog här. Naturvårdsträd är det mest synliga tecknet på naturvård. Naturvårdsträden tryggar att det bildas död ved i skogen, vilket är viktigt för ett flertal organismer. Här finns mera information om naturvårdsträd. Du kan läsa mera om nyttan med död ved här.

Med hjälp av konstgjorda högstubbar kan man skapa död ved och hålträd i skogarna. Metsä Group är tillsvidare den enda virkesuppköparen i Finland, som gör två konstgjorda högstubbar per hektar vid alla sina avverkningar. De konstgjorda högstubbarna tillverkas endast om skogsägaren ger sitt tillstånd till det. Läs mera om konstgjorda högstubbar här.

Sex tips till skogsägaren för smidig virkeshandel

Aktiva skogsägare kan själv påverka hur smidig virkeshandeln är och dess ekonomiska lönsamhet. Då grunderna på stämplingsposten är i skick, kan man i regel också driva virket snabbare.

1. Håll skogsbilvägen i skick

En bärande väg som är i gott skick möjliggör virkesdrivning och -transport också under den tjälfria tiden. Trafikeringen underlättas om slyet slås längs vägkanterna och vägytan hålls i skick. En skogsväg behöver också en rymlig vändplats. Om vägen inte har en vändplats som lämpar sig för svängande av en virkesbil med släp, så kan det vara vettigt att låta bygga en sådan.

Skogsägaren får ett bättre pris för sommaravverkningsbara poster än för motsvarande poster om de endast kan drivas vintertid.

2. Red ut vägrätter och rutter

Det är bra att redan ut vilka rättigheter man har att ta sig till sitt skogsskifte, inte endast med tanke på virkesdrivning, utan även annan skogsbruksverksamhet och rekreationsanvändning. Vid behov kan man be grannskogsägare om tillstånd för virkestransporter redan då man planerar en virkesaffär. Om det råder oklarhet kring vägrätter och dylikt, så ger Lantmäteriverket information om var man får färdas. Befintliga körstråk känner skogsägaren i regel bäst till och det är också vettigt att utnyttja dem.

3. Tänk på var virket ska lagras

En lagerplats invid väg fordrar mycket utrymme, så att alla sortiment kan läggas i egna högar. Det lönar sig att på förhand fundera på en lämplig lagerplats på så bärande mark som möjligt. Det är skäl att beakta, att man inte får lagra virke under ellinjer då man planerar virkeslager.

4. Gör en tydlig helhet av stämpplingsposten

Det lönar sig att dela upp skogsfastigheten i ändamålsenliga helheter med avseende på virkesdrivning. Det är vettigare att sätta en del av skiftet i skick hellre än att strö ut små behandlingsfigurer över hela skiftet. Då man planerar helheten är det bra att beakta vilka figurer som kan drivas under den tjälfria tiden och vilka fordrar tjäle. Metsä Groups tjänst Metsäverkko är ett utmärkt verktyg då man planerar helheter av stämplingsposter.

5. Sköt om förröjningen

Om det finns behov av att röja bort underväxt som hindrar virkesdrivningen på stämplingsposten, så lämpar sig förröjningsarbetet riktigt bra att utföra själv av den aktiva skogsägaren. Om det r möjligt, så lönar det sig att utföra förröjningen redan 1–2 år före virkesdrivningen, så att det röjda beståndet under vintern hinner lägga sig mot marken.

6. Märk ut specialobjekt i fält eller på karta

Om det på stämplingsposten eller i dess omedelbara närhet finns natur- eller andra objekt som är värdefulla för skogsägaren, så lönar det sig att markera dem i fält eller på karta. Det lönar sig också att tipsa skogsexperten om gamla brunnar, vattenledningar eller andra objekt som inte syns på kartan. Ansvaret för avgränsning av värdefulla livsmiljöer som avses i skogslagen, så som bäckar, ligger alltid i sista hand hos den som innehar avverkningsrätten.